Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

KHO: Talvivaaran kaivoksen purkuputki sai määräaikaisen ympäristöluvan

kotimaan2017banneri

Korkein hallinto-oikeus on tänään antanut kaksi vuosikirjapäätöstä ja kaksi muuta päätöstä, joilla se on ratkaissut Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa-asiat. Päätöksissä on kysymys aikaisemman ympäristö- ja vesitalousluvan päivittämisestä, joka liittyy määräaikaistarkistukseen ja toiminnassa tapahtuneisiin muutoksiin.

Korkein hallinto-oikeus on pysyttänyt Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisun toiminnanharjoittajan uudesta ympäristöluvasta. Siinä on kysymys jätevesien johtamisesta purkuputken kautta, jotta kaivoksen vesitaseongelmat saadaan ratkaistua.

Korkein hallinto-oikeus on pysyttänyt Vaasan hallinto-oikeuden päätökset Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupien määräaikaisuudesta.  Myös uuden purkuputken lupa pysyy määräaikaisena. Määräaika lupien voimassaololle päättyy 31.12.2018, jos toiminnanharjoittaja ei viimeistään 31.8.2017 laita uutta ympäristö- ja vesitalouslupahakemusta vireille.

Asiassa on siis kysymys luvan muuttamisesta määräaikaiseksi, sekä päästöjen ja pitoisuuksien raja-arvoista.  Sen lisäksi päätökset käsittelevät kaivoksen jätteiden luokittelua ja loppusijoittamista sekä sitä, voitiinko hakemus hylätä aiemmassa luvassa hyväksytyn Kolmisopen avolouhoksen toimintoja koskevilta osin.

Lähijärvien tila on heikentynyt

Talvivaaran kaivosalue sijaitsee Oulujoen ja Vuoksen vesistöjen vedenjakajalla. Sen toiminta on aloitettu vuonna 2008.

Kaivoksen lähijärvien tila on heikentynyt kaivoksen toiminnasta johtuvien sulfaattipäästöjen seurauksena. Oulujoen purkureitin järvet Salminen ja Kalliojärvi ja Vuoksen purkureitin Kivijärvi ovat pysyvästi kerrostuneita. Kainuun ELY-keskus on vuonna 2015 määrännyt lähivesistöt kunnostettaviksi. Vesien johtaminen uuteen purkuvesistöön on siten ollut välttämätöntä.     

Toiminnanharjoittaja hakikin ympäristölupaa siihen, että suurin osa käsitellyistä jätevesistä johdetaan purkuputken kautta uuteen purkuvesistöön eli Nuasjärven Tikkalahteen. Korkein hallinto-oikeus on pysyttänyt Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisun siten, että ympäristölupa purkuputkelle voitiin myöntää, mutta vain määräajaksi. 

YVA-menettely olisi ollut tarpeen

Korkein hallinto-oikeus totesi samoin kuin Vaasan hallinto-oikeus, että Talvivaaran kaivoksen toimintaa olennaisesti muuttavasta purkuputkihankkeesta olisi pitänyt tehdä ympäristövaikutusten arviointi (YVA).  ELY-keskus päätti kaivosyhtiön hakemusta käsitellessään, että purkuputkihankkeesta ei tarvitse tehdä ympäristövaikutusten arviointia. KHO pysytti hallinto-oikeuden päätöksen kumota ELY-keskuksen päätös lainvastaisena.

Hallinto-oikeus ratkaisi aluehallintoviraston päätöksestä tehdyt valitukset kuitenkin niin, että ympäristölupapäätöstä ei YVA-menettelyn puuttumisesta huolimatta kumottu. Vaasan hallinto-oikeus muutti lupamääräyksiä ja vähensi muutoksella kaivoksen päästöjen määrää. Samalla se muutti luvan määräaikaiseksi. 

Jäteveden johtaminen voi tulevaisuudessa aiheuttaa merkittäviä haittoja Nuasjärvessä, jos toimintaa jatketaan määräaikaisen ympäristöluvan päättymisen jälkeen. 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisen tarve on joka tapauksessa arvioitava, jos toiminnanharjoittaja hakee uutta lupaa.

Sekoittumisvyöhykettä koskeva ratkaisu kumottiin

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi lupa-asiassa myös kysymyksen sekoittumisvyöhykkeen määräämisestä purkuputken suulle. Aluehallintovirasto oli määrännyt suulle halkaisijaltaan 0,5 kilometrin sekoittumisvyöhykkeen, jolla veden laadun raja-arvot saadaan ylittää. Hallinto-oikeus kumosi päätöksen. Syynä siihen oli asiaa koskeva puutteellinen selvitys.

Korkein hallinto-oikeus saattoi aluehallintoviraston sekoittumisvyöhykettä koskevan ratkaisun voimaan. Määräyksen kumoaminen olisi käytännössä johtanut siihen, että purkuputken kautta ei voitaisi laskea jätevesiä Nuasjärveen sitovien vedenlaaturaja-arvojen ylittymättä. Tämän vuoksi sekoittumisvyöhykkeestä määrääminen on välttämätöntä kaivostoiminnan jatkamiseksi. 

Korkein hallinto-oikeus ei korottanut Talvivaaran kaivosalueelta johdettavien puhdistettujen jätevesien päästö- ja pitoisuusraja-arvoja Terrafame Oy:n valituksen johdosta. Se ei myöskään tiukentanut kyseisiä raja-arvoja, mitä haitankärsijät valituksissaan vaativat. Vaasan hallinto-oikeuden tekemät tiukennukset ovat korkeimman hallinto-oikeuden mukaan riittäviä.

Uraanin talteenoton lupa tuli lainvoimaiseksi

Korkein hallinto-oikeus ei käsitellyt Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupaa koskevien valitusten yhteydessä sitä, sallitaanko alueella uraanin talteenotto. Ympäristönsuojelulain mukainen lupa uraanin talteenotolle on lainvoimainen jo Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä.

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

“UUNINPANKKOPOIKA”

Sakari "Uuninpankkpoika" Timonen

Saku Timonen, Mietteitä peräkamarin uuninpankolta jo vuodesta 2010. ( Klikkaa kuvaa niin pääset Sakarin blogiin)

Isän pikajuna

Jussi "Isän Pikajuna" Korhonen

Isän pikajuna pysähtyy kaikkialle, missä on kerrottavaa, korjattavaa ja kehuttavaa. Jussi Korhonen on vapaa toimittaja ja oululainen isä. Hän haluaa kasvattaa lapsensa maailmaan, jossa ihmiset nähdään yksilöinä eikä numeroina. (Klikkaa kuvasta päästäksesi Jussin blogiin)

:AUTA HARRASTAJAA!!:

:AUTA HARRASTAJAA!!:

On tärkeää että Victoria media ja kaikki sen alasivut voivat tarjota päivittäin mahdollisimman monipuolisesti eri aihealueista sekä toimialueista että yleisesti uutta ja mielenkiintoista luettavaa, sosiaalisessa mediassa jaettavaa ja muutenkin tutkittavaa... Lue miten sinä voit vaikuttaa asiaan!!

PÄÄTOIMITTAJA

PÄÄTOIMITTAJA

Lue kuka ja minkälainen ihminen on koko Victoria Media systeemin takana.

VICTORIA MEDIA

VICTORIA MEDIA

Lue mikä Victoria Media on. Mitä se tekee ja miten se tekee. Tutustu Victoria Mediaan ja luulet vähemmän.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

CAROLUS NALLE

CAROLUS NALLE

Carolus Nalle on Victoria Median virallinen maskotti. Seuraat Carolus Nallen sivuilta Victoria Median "kulissin takaista" toimintaa.

Vapaa-aika

Google+