Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

Euroopan perusoikeusviraston kysely osoittaa sateenkaari-ihmisiin kohdistuvan häirinnän ja vihatekojen yleisyyden, Suomessa vain joka 10. ilmoittaa kokemastaan vihasta

Euroopan perusoikeusvirasto on julkaissut maailman laajimman kyselytutkimuksen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten tilanteesta Euroopassa. Kyselyyn vastasi 140 000 sateenkaari-ihmistä 28 maasta. Tutkimustulosten mukaan sateenkaari-ihmisten kohtaama syrjintä, häirintä ja väkivalta on edelleen valitettavan yleistä. Myös Suomessa 31 prosenttia vastaajista on kohdannut syrjintää viimeisen vuoden aikana.

– Suomesta kyselyyn vastasi 4 711 henkilöä
– suomalaisista vastaajista 36 % oli kokenut häirintää ja 31 % syrjintää
– vain 16 % suomalaisista vastaajista oli ilmoittanut kokemastaan fyysisestä tai seksuaalisesta väkivallasta viranomaisille
– nuorten täysi-ikäisten sateenkaari-ihmisten osalta Suomessa esiintyi 4. eniten asunnottomuutta tai muita asumisen haasteita
– kyselyn tulokset osoittavat proaktiivisten viranomaistoimien tarpeellisuuden yhdenvertaisuuden edistämisessä

Edellisen vastaavan kyselyn tulokset julkaistiin vuonna 2013, jolloin vastaajia oli 93 000. Nyt julkaistuun kyselyyn on ensimmäistä kertaa sisällytetty myös intersukupuoliset sekä 15–17-vuotiaat sateenkaarinuoret.

Kyselyn tulosten mukaan esimerkiksi sateenkaari-ihmisistä:

– 60 % on epäröinyt pitää kumppania kädestä julkisesti häirinnän pelossa

– 40 % on kokenut häirintää identiteettinsä vuoksi viimeisen vuoden sisällä kyselyyn vastaamisesta

– 20 % transihmisistä ja intersukupuolisista ihmisistä on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa, 2 kertaa useammin kuin muut vastaajaryhmät

– 20 % oli kohdannut syrjintää työelämässä ja joka kolmas oli kohdannut syrjintää mennessään ulos syömään, juomaan tai seurustelemaan

– 50 % koululaisista tai opiskelijoista pystyi nimeämään yhden tai useamman heitä tukevan henkilön oppilaitoksestaan.

EUn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista vastaava komissaari Helena Dalli kommentoi tuloksia: “Sateenkaari-ihmiset raportoivat edelleen kokevansa syrjintää kohtuuttoman usein, vaikka sukupuoli- ja seksuaalivähemmmistöjen oikeuksissa onkin saatu otettua EU-tasolla tärkeitä edistysaskelia viime vuosina. Vielä huolestuttavampaa on, että olemme saaneet todistaa viime aikoina useita Euroopan unionin jäsenvaltioissa tapahtuneita HLBTI-vastaisia tekoja. Näitä ovat olleet esimerkiksi Pride-tapahtumiin kohdistuneet hyökkäykset, alueiden julistautuminen niin sanotuiksi “HLBTI-ideologian vastaisiksi vyöhykkeiksi” ja sakkoihin tuomituksi tuleminen sateenkaarimyönteisen mainonnan julkaisemisen takia.”

Suomen tuloksissa erottuvat häirintä ja nuorten asumisen haasteet

Suomesta kyselyyn vastasi 4 711 henkilöä.

Viimeisen 12 kuukauden sisällä vastaamisesta:

– 31 % kertoi kohdanneensa syrjintää jollain elämänalueellaan

– 36 % oli kohdannut häirintää seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuolivähemmistöön kuulumisen perusteella

– 91 % häirintää kohdanneista vastaajista ei ollut ilmoittanut häirinnästä minnekään

– 56 % 15-17-vuotiaista vastaajista oli kohdannut sateenkaarivihamielistä kommentointia tai käytöstä koulussa

– 16 % uhreista oli raportoinut poliisille kokemastaan fyysisestä tai seksuaalisesta väkivallasta.

Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamon mukaan tulokset kertovat sateenkaari-ihmisten kokemasta syrjinnän pelosta, syrjinnästä ja vihaan perustuvista teoista jokapäiväisessä arjessa. “Suomessa on vahvistettu sateenkaari-ihmisten oikeuksia lainsäädännössä monin tavoin viime vuosikymmenten aikana, mutta pelkkä lakien säätäminen ei riitä. Tarvitaan aktiivisia toimia, joilla voidaan edistää sateenkaari-ihmisten syrjimättömyyden toteutumista.”

Kyselyn tulosten mukaan myös Suomessa hyvin pieni osa sateenkaari-ihmisistä raportoi kokemastaan häirinnästä tai viharikoksen kohteeksi joutumisesta. Tilanne vaatii proaktiivisia toimia viranomaisilta. “Tarvitsemme esimerkiksi kohdennettua viestintää siitä, mitä häirintä ja viharikollisuus on ja miten siitä voi ilmoittaa. Poliisin tulee vahvistaa osaamistaan sateenkaari-ihmisten kohtaamisessa ja lisätä sateenkaari-ihmisten luottamusta, jotta rikoksista raportoidaan”, toteaa Tarjamo.

”Saamme tärkeää tietoa alaikäisten kokemuksista, kun 15-17-vuotiaat nuoret ovat voineet vastata omana vertailuryhmänään. Kysely tuo jälleen esille tarpeen koulujen aktiivisille yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistoimille sekä lainsäädännön toimeenpanon tarkemmalle seurannalle”, kommentoi Setan nuorisotyön vaikuttaminen asiantuntija Lotte Telakivi.

Telakivi huomauttaa myös sateenkaari-ihmisiin kuuluvien nuorten aikuisten asunnottomuudesta ja asumisen eriarvoisuudesta, joka on viime vuosina noussut keskusteluun Suomessakin. “Kyselytuloksissa näkyy nuorten aikuisten tarve väliaikaisille asumismuodoille. Nuorten aikuisten osalta Suomi sijoittuu kyselyssä reilusti yli EU:n keskiarvon asunnottomuuden ja asumisen haasteiden kokemuksissa. Taustalla voi olla esimerkiksi taloudellisia tekijöitä, haasteita perhe- ja lähisuhteissa sekä asunnon saamiseen liittyvää syrjintää.”

Viraston toimenpide-ehdotukset

Tutkimuksen raportissa ehdotetaan useita toimenpiteitä HLBTI-ihmisten tilanteen parantamiseksi. Viharikoksiin tulee suhtautua vakavasti ja niistä tulisi olla helppoa ilmoittaa. Yhtäläinen kohtelu työssä ja ammatissa -direktiivi tulisi ulottaa koskemaan muuallakin kuin työelämässä tapahtuvaa syrjintää ja jäsenmaakohtaisia suunnitelmia tulisi laatia. Erityisesti oppilaitoksiin pitäisi panostaa, jotta niissä olisi turvallista myös sateenkaarinuorilla ja opetusmateriaali olisi ajantasaista. Perusoikeusvirasto muistutti myös, että jokainen jäsenvaltio voi tehdä osuutensa yhdenvertaisuuden hyväksi.

Vuosittainen sateenkaarioikeuksien vertailu puolestaan osoittaa Euroopan positiivisen kehityksen katkenneen

Myös sateenkaarijärjestöjen eurooppalainen kattojärjestö ILGA-Eurooppa on julkistanut vuosittaisen vertailunsa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien toteutumisesta 49 maassa. Valitettavasti pitkäaikainen positiivinen oikeuksien kehitys on ottanut vertailun mukaan takapakkia jo toisena vuonna peräkkäin. Osissa maita on nähty jopa taantumaa viranomaisten ja valtiovallan uhatessa ihmis- ja kansalaisoikeuksia: näistä mainitaan erikseen Puola, Turkki ja Unkari. Suomi sijoittuu kartalla kahdeksanneksi.

“Euroopan sateenkaarikartta kertoo, että Suomen osalta puutteita on etenkin sukupuolen moninaisuuteen liittyen. Suomen vanhentunut translaki tulisi pikaisesti uudistaa niin, että sen keskiössä on ihmisen itsemääräämisoikeus, fyysinen koskemattomuus ja että se mahdollistaisi sukupuolen juridisen vahvistamisen myös alaikäisille.” peräänkuuluttaa Kerttu Tarjamo.

Perusoikeusviraston raportti kyselytutkimuksesta
Sateenkaarijärjestö ILGa-Euroopan vuoden 2020 maavertailu sateenkaariväen ihmisoikeuksista

Adressi vihapuheen moderoimiseksi

Adressi vihapuheen moderoimiseksi

Silakkaliikkeen adressitiimin Adressi vihapuheen moderoimiseksi on nyt allekirjoitettavissa. Me allekirjoittaneet vaadimme teitä, Iltalehden ja Ilta-Sanomien päätoimittajat, muuttamaan keskustelujen moderointikäytänteitä sekä omilla verkkoalustoillanne että sosiaalisen median kanavillanne. Tällä hetkellä näillä foorumeilla esiintyy huomattavan paljon rasismia, seksismiä sekä muuta syrjintää ja vihapuhetta. Klikkaa kuvaa päästäksesi Adressiin.

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

Vapaa-aika

Google+