Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) vaatii, että Suomi esittää tieteellisen neuvonannon mukaisia pyyntikiintiöitä päätettäessä EU–maiden Itämeren lohen pyyntikiintiöistä vuodelle 2013. SVK:n mielestä Suomen hallituksen tulee noudattaa eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan, ympäristövaliokunnan ja suuren valiokunnan ilmaisemaa tahtoa tieteellisen neuvonannon noudattamisesta. ICES esittää lohikiintiöksi Itämeren pääaltaalle ja Pohjanlahdelle 54 000 lohta, jota myös komission oma tieteellis-, teknis-, taloudellinen kalastuskomitea (STECF) kannattaa. Komission esitys, jota myös maa- ja metsätalousministeriössä (MMM) valmisteltu esitys Suomen kannaksi tukee, kaksinkertaistaisi tieteelliseen arvioon perustuvan pyyntikiintiön Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella. Se estäisi Tornionjoen lohikannan toipumisen tavoitetasolle vuonna 2018 ja uhkaisi Simojoen lohikannan hidasta elpymistä. Lohen liikakalastus merellä olisi myös esteenä menestyvän kalastusmatkailun kehittämiselle Tornionjokilaaksossa.

Maa- ja metsätalousministeriössä valmisteltu esitys Suomen kannaksi ei perustu kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) tieteellisen arvioon, eikä komission tieteellis-, teknis-, taloudellisen kalastuskomitean (STECF) kantaan. Komission esittämä ja MMM:n kannattama lohen pyyntikiintiö, 108 762 lohta Itämeren pääaltaalle ja Pohjanlahdelle, perustuu komission STECF:iltä pyytämään laskelmaan, jossa oletetaan, ettei Itämeren pääaltaalla eikä Pohjanlahdella olisi muuta kuin kiintiöön perustuvaa ja oikein raportoitua lohenkalastusta.

”Maa- ja metsätalousministeriön esityksen perusteluissa unohdetaan kokonaan se, että jopa ICES:in alhaisempi pyyntikiintiö, 54 000 lohta, olisi tieteellisen arvion mukaan liian suuri, mikäli vuonna 2018 haluttaisiin saavuttaa tavoitteena oleva luonnonpoikasten tuotanto alueen lohijoissa. Jopa vahvana lohijokena pidetty Tornionjoki jäisi poikastuotantotavoitteestaan, puhumattakaan Simojoen lohikannasta, jonka elpymisen kiintiöpäätös estäisi”, toteaa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä.

EU komissio ja Suomen maa- ja metsätalousministeriö olettavat toisin kuin Kansainvälinen merentutkimusneuvosto, että Itämerellä ei enää ensi vuonna olisi erityisesti Puolassa harjoitettua raportoimatonta kalastusta. Käsitys perustuu komission valvontaraportteihin, joihin muut tahot eivät ole saaneet perehtyä. Puolalaisten raportoimattoman kalastuksen ICES arvioi vuonna 2010 olleen 73 500 lohta ja vuonna 2011 vastaavasti 43 500 lohta. Ei ole olemassa kunnollisia, perusteltuja ja julkisuudessa esitettyjä tietoja, joiden perusteella voitaisiin olettaa raportoimattoman kalastuksen loppuneen.

”Niin kauan kuin sekakantakalastus Itämeren pääaltaalla sallitaan ja käytössä on nykyinen ajosiimakapasiteetti, ei ole mitään takeita raportoimattoman kalastuksen loppumisesta. Lohenkalastukseen sovellettava varovaisuusperiaate edellyttää, että raportoimaton kalastus otetaan huomioon kiintiön määräämisessä kunnes kyetään osoittamaan sen loppuneen. Mitä me kaikki tietysti toivomme ja odotamme”, toteaa Mäkelä.

”MMM:n valmistelema esitys Suomen kannaksi jatkaa heikkojen lohikantojen tuhoamista ja estää voimakkaiden lohijokien kehittämisen kukoistaviksi kalastusmatkailun kohteiksi”, hän jatkaa.

Suomen kantaa Itämeren vuoden 2013 lohikiintiöihin käsiteltäneen tulevana perjantaina hallituksen EU -ministerivaliokunnassa ja sen jälkeen eduskunnassa.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi