Tiistaina 18.9.2012 julkaistiin valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön tilaama selvitys demokratian alueellisista toimintamalleista. ”Alueellista demokratiaa? Lähidemokratian toimintamallit Suomen kunnissa” selvityksessä kartoitettiin erilaisia alueellisen demokratian toimintamalleja, ja Oulun alueelliset yhteistyöryhmät ja asukastuvat olivat yksi tarkastelun kohteista. Tutkijoiden Ritva Pihlajan ja Siv Sandbergin keväällä 2012 tekemä selvitys tuottaa pohjatietoa kuntademokratian kehittämistä ja kuntalain uudistamistyötä varten.
Oulun vahvuudeksi selvityksessä nähtiin muun muassa kaupungin pitkäjänteinen ja ammattimainen toiminta asukas- ja yhteisötoiminnan kehittämiseksi. Asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamista pyritään viemään läpi koko kaupungin hallintoon ja päätöksentekoon, ja uusia keinoja vuoropuhelun lisäämiseksi kehitetään.
Oulussa toimivien alueellisten yhteistyöryhmien vahvuudeksi nähtiin se, että ne ovat kaikille avoimia ja kuka tahansa voi tulla mukaan niiden toimintaa. Yhteistyöryhmien vaikuttavuuden nähtiin kuitenkin tällä hetkellä jäävän heikoksi. Mikäli asukkaiden halutaan alueellisen osallistumisen kautta kytkeytyvän ja vaikuttavan Oulun kaupungin suunnitteluun, valmisteluun ja päätöksentekoon, tulee koko järjestelmää tarkastella uudelleen ennen kaikkea luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden näkökulmasta. Myös tuleva kuntaliitos tuo haasteensa kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksille.
Asukastuvat toimivat alueilla asukkaiden kohtaamisen mahdollistajina. Selvityksen mukaan tätä pääosin vapaaehtoisvoimin tehtävää työtä ei voi, eikä pidäkään, erottaa lähidemokratiasta käytävästä keskustelusta, vaan sitä voi luonnehtia hyväksi esimerkiksi tekemisen demokratiasta. Asukastupien ei kuitenkaan nähdä toimivan kaikkien alueen asukkaiden olohuoneena, sillä esimerkiksi asukastupien aukioloajat palvelevat vain osaa alueen asukkaista. Asukastuville ja niiden kaupunkialueiden yhteisöllisyyttä vahvistavalle funktiolle nähdään selvä sosiaalinen tilaus, mutta nykyisten toimintamuotojen ei katsota palvelevan riittävästi nykyajan tarpeita.
 
Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta kehittää kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia valmistelussa ja päätöksenteossa oleviin asioihin. Kuntalaisten tarve voida vaikuttaa omaa aluettaan koskeviin asioihin ja kaupungin päätöksentekoon korostuu etenkin kuntaliitoksen myötä. Yhdistymishallitus hyväksyi keskiviikkona 19.9.2012 uuden Oulun kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen toteuttamissuunnitelman.
Linkki Alueellista demokratiaa? Lähidemokratian toimintamallit Suomen kunnissa
 
 
 
 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.