Suomen ja Venäjän mediassa on käsitelty perheoikeudellisia kysymyksiä, joissa osapuolina on ollut molempien maiden kansalaisia. Perheoikeudelliset tapaukset, kuten huoltoriidat ja huostaanotot, ovat lähtökohtaisesti hankalia asioita. Kun osapuolina on useamman maan kansalaisia, on tärkeää, että käytettävissä on oikeaa tietoa sovellettavasta lainsäädännöstä ja sen sisällöstä.

Perheen asuessa Suomessa asiat ratkaistaan Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Suomen kansallinen perhelainsäädäntö noudattaa YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen keskeisiä periaatteita.

Sijaishuolto järjestetään lapsen parhaaksi

Suomessa kaikkien lastensuojelupäätösten on oltava lapsen edun mukaisia. Huostaanotto on lastensuojelun viimesijaisin keino turvata lapsen kasvu ja kehitys. Avohuollon tukitoimet ovat ensisijaisia. Sijoituspäätöstä ei voi tehdä yksittäisen väittämän perusteella ja huostaanotto on lopetettava, kun sille ei enää ole perusteita.

Lain mukaan lapsi on otettava huostaan ja hänelle on järjestettävä sijaishuolto, jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä. Samoin on toimittava, jos lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään esimerkiksi käyttämällä päihteitä tai tekemällä vakavamman rikollisen teon. Jos lapsen huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustaa huostaanottoa ja sijaishuoltoa, asian ratkaisee hallinto-oikeus.

Lapsi voidaan sijoittaa kiireellisesti, jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa. Kiireellinen sijoitus voi jatkua 30 päivää. Päätöstä voidaan jatkaa 30 vuorokautta, jos se on välttämätöntä lapsen huostaanoton tarpeen selvittämiseksi.

Tapaukset ovat aina luottamuksellisia

Suomen lainsäädännön mukaan viranomaiset eivät saa kommentoida julkisuudessa yksittäisiä tapauksia edes silloin, kun joku asianosainen itse haluaa julkisuuteen oman versionsa ja käsityksensä tapahtumista. Viranomaisia sitoo lapsen etu. Nykyaikana internettiin ja sosiaaliseen mediaan laitettu tieto säilyy vielä silloinkin, kun vanhempien ristiriidat mahdollisesti on jo sovittu tai lapsi on saavuttanut aikuisiän.

Suomen ja Venäjän viranomaisyhteistyötä on tiivistetty

Suomi on luovuttanut Venäjän suurlähetystölle yhteystietolistan, joka koostuu Suomen asiantuntijaviranomaisista. Viranomaiset voivat tämän listan avulla olla tarvittaessa suoraan yhteydessä toisen maan viranomaiseen perheoikeudellisen kysymyksen ja toimivaltaisen vastuutahon nopeaksi selvittämiseksi. Viranomaiset voivat myös vaihtaa tietoja kummankin valtion perheoikeudellisesta lainsäädännöstä ja tällä tavoin lisätä ymmärrystä perheoikeudellisissa asioissa sekä vahvistaa yhteistyötä viranomaisten välillä.

Hyvänä esimerkkinä viranomaisten välisestä yhteistyöstä on maaliskuussa 2011 Helsingissä järjestetty suomalais-venäläinen asiantuntijakonferenssi perheoikeudellisissa asioissa. Vastaavanlaisia seminaareja perheoikeudellisissa asioissa voidaan järjestää myös jatkossa, sillä hyvällä viranomaisyhteistyöllä edesautetaan perheiden ja erityisesti lapsen edun toteutumista molemmissa maissa.

http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/lastensuojelu

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.