Kevan tuoreen ennusteen mukaan kunta-alan eläkepoistuma jatkuu voimakkaana. Seuraavien kymmenen vuoden aikana kuntatyöntekijöistä jää eläkkeelle 165 000 henkilöä, mikä on noin kolmasosa kaikista kuntatyöntekijöistä.

Vuoteen 2030 mennessä yli puolet (58 %) kaikista nykyisistä kuntatyöntekijöistä on siirtynyt eläkkeelle. Lähivuosina kunta-alalta eläkkeelle jää joka vuosi yli 16 000 henkilöä. Kunta-alan voimakkaasta eläkepoistumasta ei siis voi enää puhua tulevaisuuden ilmiönä, sillä se on tätä päivää.

Nyt laadittu ennuste vahvistaa aiempaa käsitystä eläkepoistuman nopeudesta. Aiemmin vuodelle 2015 ennakoitu poistumahuippu näyttää toteutuvan useamman vuoden aikana siten, että yksittäisen vuoden nimeäminen kehityksen käännekohdaksi on hankalaa. Paljon riippuu siitä, kuinka vanhuuseläkkeelle jäävät valitsevat eläkkeensä alkamisajankohdan. Kiivaimman eläkepoistuman aika on kuitenkin ohi tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.

Suurta vaihtelua alojen ja alueiden kesken

Eläkepoistumassa on suurta alueellista ja ammattialoittaista vaihtelua. Työntekijämäärältään suurimpien maakuntien (Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa) poistuma on melko lähellä valtakunnallista keskiarvoa tai jopa tämän alle, mutta pienempien työntekijämäärien maakunnissa tahti voi olla huomattavasti ripeämpää. Lappi, Kainuu ja Etelä-Savo erottuvat edelleen suurimman eläkepoistuman maakuntina.

Ammattialoista suurimmat poistumat on yleisellä sekä teknisellä alalla, missä työntekijät ovat keskimääräistä iäkkäämpiä. Ennusteen mukaan esimerkiksi kiinteistöhuoltomiehistä 45 prosenttia ja siivoojista 50 prosenttia jää eläkkeelle lähimmän kymmenen vuoden aikana. Sivistystoimessa, missä työntekijät ovat keskimääräistä nuorempia, poistuma on pienintä.

Yksityiskohtaisemmat, kuten ammatti- ja kuntakohtaiset eläkepoistumaennusteet valmistuvat lokakuun loppuun mennessä.

Ennuste kertoo nykyhenkilöstön eläkkeelle jäämisestä

Ennusteessa on tarkasteltu vuoden 2010 lopulla kunnallisen eläkelain ja valtion eläkelain mukaisesti vakuutettuja kuntatyöntekijöitä, joita on kaikkiaan 505 804 henkilöä. Kuntatyöntekijöiksi on laskettu kaikki kunnissa, kuntayhtymissä, kunnallisissa osakeyhtiöissä yms. työskentelevät.

Laskennassa ovat mukana myös erilaisilla vapailla (perhevapaat tms.) olevat henkilöt, joten luku ei vastaa työpaikkojen määrää. Sekä vanhuus- että työkyvyttömyyseläkkeille siirtyvät henkilöt on huomioitu.

Ennusteen tarkoitus on mallintaa nimenomaan nykyisen henkilöstön eläkepoistumaa, eikä tulevaisuudessa työnsä aloittavia uusia työntekijöitä ole tämän johdosta otettu huomioon. Edellinen eläkepoistumaennuste on laadittu vuonna 2009 ajalle 2010-2030.

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 31,8 miljardia euroa (30.6.2012). Palveluksessamme on noin 520 henkilöä.


By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.