Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut hyväksyntänsä Raahen Laivakankaan kaivoksen Vaarainnevan jätevesien  pintavalutuskentän ympäristörakenteille ja edelleen mereen johdettavien käsiteltyjen ylijäämävesien vedenlaadulle.  Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston (nykyinen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto) myöntämän ympäristöluvan mukaisesti  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus valvoo ympäristönsuojelurakenteiden ja jäteveden laatua ja hyväksyy jätevesien laatua koskevat selvitykset.  ELY-keskuksen 8. lokakuuta tekemän päätöksen mukaisesti Nordic Mines Oy voi aloittaa veden johtamisen purkuputkea pitkin mereen.

Nordic Mines Oy on hakenut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksyntää osana kaivoksen jätevesien käsittelyprosessia toimivan Vaarainnevan pintavalutuskentän rakenteille ja siihen laskettavan jäteveden laadulle. Kaivoksen jätevedet johdetaan vesivarastoaltaasta Vaarainjärven laskeutusaltaaseen ja siitä Vaarainnevan pintavalutuskentälle ja sieltä edelleen pumppaamon kautta purkuputkeen. Laskeutusaltaasta tulevan veden tulee täyttää jo ennen Vaarainjärven pintavalutuskenttää mereen johdettavalle jätevedelle asetetut laatuvaatimukset.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on hyväksynyt jätevesien laatua koskevan selvityksen ja jätevesien laadun osalta Nordic Mines Oy voi aloittaa veden johtamisen purkuputkea pitkin mereen.  Selvityksen perusteella jätevesi alittaa lupapäätöksessä asetetut pitoisuusraja-arvot ja myöskään muiden analysoitujen alkuaineiden osalta ei ole estettä jäteveden johtamiselle mereen. Veden laadun tarkkailua tulee toteuttaa kaivoksen tarkkailusuunnitelman mukaisesti.

Mereen johdettavan veden laadun pitoisuusraja-arvot

Mereen johdettavalle veden laadulle on asetettu pitoisuusraja-arvot Laiva-kaivosta koskevassa ympäristö- ja vesitalousluvassa nro 84/09/2. Laskeutusaltaasta pintavalutuskentälle johdettavan jäteveden laadun tulee alittaa seuraavat pitoisuusraja-arvot:

WAD-syanidi (WAD-CN)                                     enintään 0,4 mg/l
Arseeni (As)                                                          enintään 0,5 mg/l
Kiintoaineen hehkutusjäännös                        enintään 10 mg/l

Happamuuden (pH) on oltava koko ajan 6-9

Raja-arvo on laskettava WAD-syanidille vuorokausikeskiarvona, arseenille 30 vrk virtaaman mukaan painotettuna keskiarvona ja kiintoaineen hehkutusjäännökselle virtaaman mukaan painotettuna 3 kk liukuvana keskiarvona.

WAD-syanidin määrä on vaihdellut vesivarastoaltaassa välillä 0,009-0,020 mg/l ja Vaarainjärven laskeutusaltaalla pitoisuus on ollut alle määritysrajan ( < 0,005 mg/l). Arseenin määrä vesivarastoaltaassa on ollut suurimmillaan 0,176 mg/l ja laskeutusaltaassa 0,0235 mg/l.Kiintoaineen hehkutusjäännös on ollut viimeisen 3 kk keskiarvona vesivarastoaltaan vedessä 3,6 mg/l. Laskeutusaltaassa hehkutusjäännös on ollut 9,7 mg/l. Laskeutusallasta on rakennettu syyskuun puoliväliin saakka ja rakentamistoiminnan vaikutus näkyy tavanomaista korkeampana hehkutusjäännöspitoisuutena.

Yhtiö tarkkailee sisäisistä vesistä myös sulfaattia, nikkeliä, kadmiumia ja lyijyä, vanadiinia, kuparia ja uraania. Kromin ja koboltin pitoisuutta ei ole tähän mennessä määritetty, mutta jatkossa kyseiset alkuaineet sisällytetään tarkkailuun.

Edellä mainittujen alkuaineiden minimi- ja maksimipitoisuudet ajalla 1.1.-1.10.2012 ovat olleet seuraavat:

  Vesivarastoallas                          Vaarainjärvi

min / max                                      min / max

Sulfaatti (mg/l)                            78 / 800                                          47 / 490
Nikkeli (µg/l)                                2,6 / 3,5                                          1,5 / 2,5
Kadmium (µg/l)                          < 0,02 / < 0,02                              < 0,02 / 0,18
Lyijy (µg/l)                                     < 0,05 / 0,21                                  0,29 / 1,4
Vanadiini (µg/l)                           4 / 12                                               0,36 / 3,6
Kupari (µg/l)                                 26 / 51,9                                         2,5 / 7,9
Uraani (µg/l)                                14 / 23,3                                         0,52 / 4,1

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.