Havaitusta vuotopaikasta kipsisakka-altaan vettä valuu matalana purona noin 2-3 metrin leveydeltä.  Oheisesta kuvasta näkyy vuodon tilanne sunnuntaina päivällä Kuva: Talvivaara Oyj / Viestintä

Talvivaaran Sotkamon kaivoksen kipsisakka-altaassa havaittiin vuoto sunnuntaiaamuna 4.11.2012. Vuoto havaittiin kello 7.30 jälkeen aamulla.

Kipsisakka-altaan patopenkereet ovat ehjät eli patovalli ei ole murtunut. Sen sijaan kipsisakka-altaan vettä suotautuu läpi patovallista allasalueen itälaidalla. Pääosa kipsisakka-altaan havaitusta vuodosta suuntautuu etelänpuoleisille varoaltaille. Varoaltailla ehkäistään kipsisakka-altaan veden ja sakan pääsyä eteenpäin kaivosalueelta.

Vuodon alkuperää ja laajuutta on selvitetty koko sunnuntain ajan. Samalla on tehty välittömiä turvaamis- ja eristämistöitä, mikä tarkoittaa muun muassa varoaltaiden riittävyyden ja patopenkereiden varmistamista. Oman henkilöstön lisäksi Talvivaara on pyytänyt muun muassa maansiirtourakoitsijoita töihin.

Kipsisakka-altaan vesi ja pohjasakka sisältävät kaivoksen puhdistettuja poistovesiä suuremman määrän metalleja ja sulfaatteja. Talvivaara tekee parhaansa vuodon korjaamiseksi mahdollisimman nopeasti sekä ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Vesien jälkikäsittely-yksiköissä seurataan vesien laatua tehostetusti. Tehostettu seuranta on ulotettu myös alapuolisiin vesistöihin. Varoaltailla veteen sekoitetaan kalkkimaitoa, jolloin pH saadaan pidettyä riittävän ylhäällä ja metallit poistettua ulosjohdettavasta vedestä. Mikäli jälkikäsittely-yksiköiltä lähtevässä vedessä havaitaan muutoksia, juoksutus ulos lopetetaan ja vedet varastoidaan altaisiin.

Tilanteesta ilmoitettiin Kainuun ELY-keskukselle, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille ja Kainuun Aluepelastuslaitokselle. Kainuun ELY-keskuksen edustajat ovat käyneet sunnuntaina paikan päällä arvioimassa tilannetta.

Altaan korjaustyöt ja tilanteen selvittely kestävät muutamia päiviä. Tärkeintä on paikallistaa tarkka vuotokohta ja tukkia se. Kun allas on varmistettu, tarkoitus on siirtää valuneita vesiä takaisin kipsisakka-altaaseen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.