Kainuun ELY-keskus on maanantain 5.11. aikana jatkanut kipsisakka-altaan vuodon selvityksiä Sotkamon Talvivaaran kaivosalueella. Kipsisakka-altaan vuotokohta on saatu paikallistettua, mutta vuotoa ei ole vielä saatu tukittua. Kipsisakka-altaan patopenger ei ole murtunut. Patorakenteen vettä pidättävä muovikalvo on rikkoutunut, joten vesi pääsee patorakenteen läpi. Kipsisakka-altaasta vuotaa vettä useita tuhansia kuutiometrejä tunnissa. Vedestä pieni osa saadaan pumpattua vuotavan kipsisakka-altaan viereiseen lohkoon.

Kipsisakka-altaassa on tämän hetken käsityksen mukaan yksi vuotopaikka, josta vesi virtaa kahteen suuntaan. Pääosa vuodosta suuntautuu eteläisen jälkikäsittely-yksikön suuntaan, jonne vuotovesi toistaiseksi varastoidaan. Pienempi osa vuodosta purkautuu pohjoisen suuntaan, jonne ei ole ollut järjestettynä vesien varastointia, vaan vettä on päässyt jälkikäsittely-yksikön ohi alapuolisiin vesistöihin, lähinnä Salmiseen ja Kalliojärveen. Talvivaara on aloittanut pohjoisen suunnan vuotovesien talteenoton pumppaustehon nostamisen sekä varajärjestelyn toteuttamisen niin, että vedet ohjataan pohjoisen jälkikäsittely-yksikön kautta.

Vuotavan altaan vesi ei tämän hetkisten arvioiden mukaan mahdu käytettävissä oleviin varoaltaisiin. Tämän vuoksi Talvivaara on aloittanut lisävarastointitilavuuden rakentamisen alimman eteläisen jälkikäsittely-yksikön yhteyteen. Tavoitteena on, että tarpeellinen varastotilavuus on käytettävissä siinäkin tapauksessa, että vuotoa ei saada tukittua.

Vuotaneen veden vaikutus näkyy pohjoisen suunnassa Salmisen ja Kalliojärven välisessä purossa hieman alentuneena pH-arvona ja lievästi kohonneena nikkelipitoisuutena. Vaikutusten arvioidaan tämän hetken tiedon perusteella rajoittuvan Salmiseen ja Kalliojärveen kaivoksen pohjoispuolella. Eteläisessä eli Vuoksen vesistön suunnassa vuotovettä ei ole päässyt vesistöön.

Kainuun ELY-keskus on maanantaina ottanut vesinäytteitä vesistöistä päästön leviämisen seuraamiseksi. Vesinäytteitä on otettu myös Lumijoesta kaivosalueen eteläpuolelta. Talvivaara tarkkailee alapuolisia vesistöjä omalla näytteenotollaan kaksi kertaa päivässä. Lisäksi Talvivaaran kanssa on sovittu vesistöjen ylimääräisestä tarkkailusta ulkopuolisen konsultin näytteenotolla ja määrityksillä. Näytteenottoa laajennetaan tarvittaessa.

Kainuun ELY-keskus pyytää Talvivaaralta selvityksen tapahtuneesta. Samassa yhteydessä yhtiötä edellytetään tutkimaan kipsisakka-altaan rakenteen toimivuus.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.