Kuva kipsisakka-altaan pohjoispuolisesta ojasta, jossa kipsisakka-altaan vettä virtasi. Nyt ylivuoto on saatu ohjattua rummun kautta kohti pohjoista jälkikäsittely-yksikköä. Kuva: Talvivaara / Viestintä

ALUEEN POHJOISPUOLEN TILANTEESTA

Alueen pohjoispuolen suuntaan on havaittu vuotoa kaivosalueen ulkopuolelle. Koska vuoto on havaittu ja mitä vuodon estämiseksi on tehty?

Kipsisakka-allasalueen itälaidalta havaitun päävuodon lisäksi kipsisakka-altaan pohjoispuolella kulkevasta ojasta havaittiin sunnuntaina 4.11. iltapäivällä kipsisakka-altaan vettä. Talvivaaran tehdasalue ja kipsisakka-allas sijaitsevat luontaisella vedenjakajalla ja pieni osa vuodosta on suuntautunut pohjoiseen kulkevaan ojaan.

Kun ojavuoto oli havaittu, paikalle tuotiin suurtehopumppu pumppaamaan vettä takaisin kipsisakka-altaaseen. Kipsisakka-altaan pohjoispuoliseen ojaan Lahnasjärven tien kupeelle rakennettiin patovalli pysäyttämään vettä sunnuntai-iltana. Patovallia on vahvistettu edelleen maanantaina ja takaisinpumppaus on käynnissä. Pieni osa vuodosta ohjautuu edelleen luontoon ja siihen syötetään neutralointiainetta veden laadun parantamiseksi.

Mitä vuodon estämiseksi tullaan edelleen tekemään?

Jo aikaisemmin tehdyn pumppauskaivantoon asennetaan maanantai-illan aikana toinen pumppu veden takaisin pumppauksen tehostamiseksi.

Loput vedestä johdetaan junaradan alittavan rummun kautta kaivoksen pohjoiselle jälkikäsittely-yksiköille, jossa veteen syötetään kalkkimaitoa veden laadun parantamiseksi. Tärkeää on se, että ylivuodon jälkikäsittely-yksikölle ohjaava rumpu saatiin käyttöön maanantaina (5.11) iltapäivällä.

Seurataanko vaikutuksia nyt tehostetusti?

Kyllä. Pohjoisen suuntaan seurataan jälkikäsittely-yksiöiltä eteenpäin meneviä vesiä, Salmisenpurosta (Salmisen ja Kalliojärven väliltä), Kalliojoesta ennen Kolmisoppea sekä Tuhkajoesta. Näytteitä otetaan kaksi kertaa vuorokaudesta ja niistä analysoidaan Talvivaaran omassa laboratoriossa pH, metalleja ja sulfaatit. Lisäksi ulkopuolinen laboratorio hakee vastaavat vertailunäytteet 1-2 kertaa viikossa. Tehostettua seurantaa jatketaan kunnes tilanne on normalisoitunut.

Mitä näytteistä on havaittu?

Maanantai-aamuna otetuissa näytteissä todettiin pH:n laskeneen Salmisen purossa tasolle 4,5 nikkelipitoisuuden ollessa 0,18 mg/l. Kalliojoessa pH oli 5,1 ja nikkelipitoisuus 0,013 mg/l, mikä vastaa Kalliojoessa ennen vuotoa todettua tyypillistä pitoisuustasoa.

Kolmisopessa on suhteellisen suuri vesimassa, joten ainakaan tässä vaiheessa ei ole vielä oletettavaa, että vaikutukset näkyisivät Tuhkajoessa. Tuhkajoki otetaan kuitenkin mukaan seurantaan tiistaiaamusta alkaen.

KIPSISAKKA-ALTAASTA

Miten kipsisakka-altaan vuotoa etsitään?

Vuotokohtaa paikannettiin sunnuntaina lämpökameran avulla. Sen perusteella todennäköisin vuotokohta on kipsisakka-altaan pohjoispuolella niin kutsutuissa 1-2 lohkoissa. Tarkan vuotopaikan etsimiseen käytetään kaikuluotainta, vedenalaisia kameraa ja virtausmittaria. Paikannus on aloitettu sunnuntaina ja maanantaina on jatkettu tarkentavaa paikannusta, jota jatketaan yön yli.

Miten vuoto voidaan tukkia?

Paikannettu vuotokohta voidaan tukkia vuorivillalla ja syöttämällä irtobentoniittia vuotokohtaan tai pelkästään bentoniittimatolla. Näihin kaikkiin on valmiudet ja töitä on valmisteltu viime yön ja tämän päivän aikana. Bentoniitti on eristerakenteissa käytettyä erityistä savea, joka turpoaa nesteen vaikutuksesta. Vuodon tukkimisen jälkeen allasta tyhjennetään, jotta vuotokohta päästään paikkaamaan uudella kalvorakenteella.

Vuotoa yritettiin tukkia jo sunnuntain ja maanantain välisenä yönä vuorivillalla, mutta yritys ei onnistunut.

Miten patorakennelmien rakentamista valvotaan?

Kaikki Talvivaaran kipsisakka-altaat on tehty annettujen määräysten mukaisesti sekä altaiden suunnittelu ja rakentaminen on tarkoin valvottua. Ympäristöluvassa AVI antaa määräykset patorakenteen rakenteista, jonka perusteella tehdään tarkat rakennussuunnitelmat ja niin kutsutut patoturvallisuusasiakirjat. Nämä suunnitelmat ja asiakirjat hyväksyvät ELY:n viranomaiset. Rakennustyötä valvoo ELYn edellyttämä ulkopuolinen riippumaton valvoja, jonka tekemän raportin hyväksyy ELY. Viranomaiset tekevät käyttöönottotarkastuksen ja antavat käyttöönottoluvan.

Eeva Ruokonen/kestävän kehityksen johtaja

Veli-Matti Hilla/ympäristöpäällikkö

Olli-Pekka Nissinen/viestintäpäällikkö

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.