Kipsisakka-allas vuotaa edelleen vettä Sotkamossa Talvivaaran kaivosalueella. Vettä vuotaa altaasta samalla vauhdilla kuin maanantaina, noin 6 000 kuutiometriä tunnissa. Talvivaaran kaivosyhtiö ei ole jatkuvista yrityksistä huolimatta onnistunut löytämään kipsisakka-altaan vuotokohtaa.

Vuodosta noin 1/6 suuntautuu pohjoisen suuntaan ja loput etelän suuntaan. Suurin osa pohjoisen suuntaan vuotavasta vedestä saadaan ohjattua pohjoiselle jälkikäsittely-yksikölle, mutta pieni osa päästöstä menee edelleen alapuolisiin vesistöihin. Ylin käytössä oleva varastoallas on täyttymässä ja vesi ohjataan pääosin alemmille jälkikäsittely-yksiköille varastoitavaksi. Osa vesistä pumpataan vajaisiin liuos- ja varastoaltaisiin.

Alimman jälkikäsittely-yksikön padon läheisyyteen rakennetaan vuorokauden ympäri uutta patoa, jolla vuotoveden pääsy vesistöihin pyritään estämään. Patorakennelma saavuttaa lopullisen korkeutensa sunnuntaihin 11.11. mennessä, jolloin käytettävissä on riittävästi varastotilaa koko kipsisakka-altaan vesimäärän varastointiin.

Kainuun ELY-keskus edellyttää torjuntatoimien järjestämistä siten, että vuotovesien pääsy vesistöihin estetään. Talvivaara on kaikesta huolimatta varautunut myös siihen, että alimman jälkikäsittely-yksikön pato ei ehdi valmistua ennen varastotilavuuden täyttymistä. Siinä tapauksessa vedestä on tarpeen saostaa metalleja lipeällä. Lipeän käyttö nostaisi suolapitoisuutta alapuolisissa vesistöissä ja vaikeuttaisi vesistöjen palautumista aiemmista päästöistä.

Pohjoisen eli Oulujoen vesistön suunnassa jätevesi on laskenut veden pH-arvoa Salmisen ja Kalliojärven välisessä purossa, jossa veden pH-arvo on nyt noin 4,5. Nikkelipitoisuus samassa vesistössä on noin 1 milligramma litrassa. Kalliojoen suulla, lähellä Kolmisoppi-järveä, ei vielä ole havaittu päästöstä johtuvia muutoksia veden laadussa. Eteläisessä eli Vuoksen vesistön suunnassa vuotovettä ei ole toistaiseksi päässyt vesistöihin.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.