Valtiovarainvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä vuoden 2013 tuloveroasteikkolaiksi sekä laiksi tuloverolain muuttamisesta valmistui 6. marraskuuta (VaVM 23/2012 vp – HE 87/2012 vp).

Hallituksen esitys on keskeinen osa niitä sopeutustoimia, joiden tarkoituksena on edistää tuloverotuksen keinoin valtiontalouden tasapainotavoitetta ja vahvistaa hyvinvointivaltion rahoituspohjaa. Siinä tarkoituksessa ansiotuloverotukseen tehtävistä vuosittaisista tarkistuksista luovutaan väliaikaisesti vuosien 2013 ja 2014 tuloverotuksessa.

Lisäksi suurten palkka- ja eläketulojen verorasitusta kasvatetaan väliaikaisesti lisäämällä tuloveroasteikkoon vuosiksi 2013—2015 uusi ylin veroluokka 100 000 euroa ylittäville tuloille. Tämän veroasteikkoon tehtävän muutoksen lisäksi suurista eläkkeistä perittäisiin valtiolle eläketulon lisäveroa 6 prosenttia siltä osin kuin eläketulo ylittää eläketulovähennyksen jälkeen 45 000 euroa.

Näiden verotusta kiristävien toimien rinnalla pienituloisten verotusta on tarkoitus keventää kasvattamalla työtulovähennystä ja kunnallisverotuksen perusvähennystä. Samanaikaisesti toteutetaan myös muita veroratkaisuja, joilla edistetään verotuksen oikeudenmukaisuutta sekä tuetaan talouskasvua ja innovaatiotoimintaa.

Valiokunta pitää esitystä perusteltuna ja hyväksyttävänä joustona hallitusohjelman työn verotusta koskeviin peruslinjauksiin nähden. Asteikkotarkistuksista luopuminen merkitsee yksin usean sadan miljoonan euron lisäkertymää valtion verotuotoissa vuositasolla siihen verrattuna, että tarkistus tehtäisiin viime vuosien tapaan. Ehdotuksella on näin väliaikaisenakin suuri merkitys valtion verotuottoihin.

Ehdotukset painottuvat valiokunnan mielestä myös hyväksyttävällä tavalla. Verorasituksen kasvu kohdistuu selvimmin suurituloisiin, joilla on keskimääräistä parempi veronmaksukyky. Toisaalta uusi veroluokka on tarkoitettu väliaikaiseksi solidaarisuusveroksi, jonka on tarkoitus poistua vuonna 2015. Se kohdistuu ylipäänsä melko pieneen joukkoon, noin 50 000 palkansaajaan, ja sen tuottamaksi kertymäksi arvioidaan ensi vuonna noin 30 milj. euroa.

Myös eläketulon lisäveron tarkoituksena on kerätä verotuloja niiltä, joilla on hyvä veronmaksukyky. Lisäksi sillä halutaan kaventaa eläketulon ja palkkatulon veroasteiden välistä eroa ja kannustaa eläkää lähestyviä jatkamaan työelämässä.

Ehdotus on valiokunnan mielestä myös tältä osin perusteltu. Se kaventaa erityisesti suurten palkka- ja eläketulojen välistä veroeroa. Eläkkeen veroaste saavuttaisi 53-vuotiaan palkansaajan keskimääräisen palkkatulon veroasteen noin 95 000 euron vuosituloilla ja olisi sen jälkeen hieman palkkatulojen veroastetta korkeampi. Vertailussa on otettu silloin huomioon palkkatuloon kohdistuvat pakolliset maksut ja vuoden 2013 yleisradiovero. – Alle 95 000 euron suuruisten eläketulojen verotus säilyy siis edelleen pääosin palkkatulojen verotusta kevyempänä. Ero johtuu valtion- ja kunnallisverotuksessa tehtävästä eläketulovähennyksestä.

Uusi eläketulon lisävero on vaikutuksiltaan rajallinen myös siihen nähden, että se koskee noin 45 000 eläkeläistä eli 3,5 prosenttia kaikista eläkkeensaajista. Heiltä kerättävän lisäveron tuotto olisi noin 50 milj. euroa.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2013 alusta, ja niitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa. Kotitalousvähennykseen tehtävää pientä tarkennusta ulkomailla tehdystä työstä sovelletaan kuitenkin jo verovuodesta 2007. Mietintöön sisältyy yksi vastalause.

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.