Kipsisakka-altaan vuoto jatkuu Sotkamossa Talvivaaran kaivosalueella. Vettä vuotaa altaasta edelleen 5 000 – 6 000 kuutiometriä tunnissa. Vuotokohta kipsisakka-altaassa on saatu paikallistettua keskiviikkona päivällä ja vuodon tukkimistoimiin on ryhdytty.

Pääosa vuodosta suuntautuu edelleen etelän suuntaan. Pohjoisen suuntaan vuotavasta vedestä pieni osa on mennyt alapuolisiin vesistöihin. Osa vuotovesistä pumpataan edelleen vajaisiin liuos- ja varastoaltaisiin.

Etelän puoleiset varoaltaat ovat täyttymässä, ja niistä joudutaan mahdollisesti tulevan vuorokauden aikana juoksuttamaan vettä Vuoksen vesistöalueen suuntaan. Alimmassa, lähimpänä luonnonvesistöjä olevassa altaassa veden laatu on edelleen lupaehtojen mukaista, mutta pitempään juoksutettaessa veden laatu mitä ilmeisimmin heikkenee. Etelän suunnan alimman jälkikäsittely-yksikön padon läheisyyteen rakennettava pato valmistuu aiemmin arvioitua hitaammin ja päästöt ympäristöön ovat tämän vuoksi mahdollisia.

Talvivaara tarkkailee varoaltaiden vedenlaatua säännöllisesti. Yhtiö on valmistautunut tarvittaessa saostamaan metallit ja nostamaan veden pH:ta lipeän avulla, mikäli kalkkimaidon avulla ei saavuteta riittävää puhdistustulosta. Lipeän käyttö nostaisi suolapitoisuutta alapuolisissa vesistöissä ja vaikeuttaisi vesistöjen palautumista aiemmista päästöistä.

Pohjoisessa eli Oulujoen vesistön suunnassa nikkelipitoisuus on laskenut 0,4 milligrammaan litrassa. Kalliojoessa ja Kalliojärvessä ei vielä ole havaittu päästöstä johtuvia muutoksia veden laadussa. Etelässä eli Vuoksen vesistön suunnassa vuotovettä ei ole toistaiseksi päässyt vesistöihin.

Talvivaara suunnittelee metallitehtaansa käynnistämistä uudelleen. Kainuun ELY-keskus on pyytänyt, että Talvivaara toimittaisi ennen laitoksen mahdollista käynnistämistä selvitykset käynnistämisen vaikutuksista vuotovesien hallintaan, käänteisosmoosilaitoksen käyttöönottoon sekä lupaehtojen mukaiseen toimintaan. Kainuun ELY-keskus ei näe mahdollisena kipsisakka-allasalueen käyttöönottoa tuotannolliseen toimintaan, ennen kuin yhtiö on toimittanut asiantuntijan laatiman teknisen selvityksen altaiden käyttöturvallisuudesta ja Kainuun ELY-keskus on selvityksen hyväksynyt.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.