Talvivaaran ottama vesinäyte Kalliojärvestä tiistailta 6.11..2012

Metallien talteenottolaitoksen käynnistystä valmistellaan

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n (jäljempänä “Talvivaara” ja “Yhtiö”) Sotkamon kaivoksen kipsisakka-altaassa sunnuntaiaamuna 4.11.2012 havaittu vuoto on paikannettu pinta-alaltaan noin 60 hehtaarin suuruisen altaan keskiosasta. Vuodon tukkiminen on aloitettu ja sen ansiosta vuoto on jo oleellisesti vähentynyt.

Vuodon seurauksena pohjoisessa eli Oulujoen vesistön suunnassa on havaittu kaivosalueen lähistöllä kohonneita nikkelipitoisuuksia. Etelän suuntaan eli Vuoksen vesistöön ei toistaiseksi ole johdettu vuotovesiä suojapatojen ja muiden varotoimenpiteiden ansiosta.

Yhtiö valmistelee metallien talteenottolaitoksen käynnistystä. ELY-keskus on esittänyt Talvivaaralle lisäselvityspyynnön, johon Yhtiö vastaa kuluvan vuorokauden aikana. Yhtiö arvioi käynnistävänsä metallien talteenoton viikonloppuun mennessä.

Seisakin aikana Talvivaara teki käänteisosmoosilaitosten kytkennät tehtaan liuoskiertoon ja järjestelyt, joiden avulla metallitehtaan liuoskierrot voidaan pitää täysin erillisinä vaurioituneesta kipisisakka-altaasta. Tehtaan tuotanto ei näin ollen aiheuta lisärasitusta korjaustoimenpiteiden kohteena olevan kipsisakka-altaan osalle, eikä se vaikuta korjaustoimenpiteisiin tai niiden aikatauluun.

Talvivaaran näkemyksen mukaan metallituotannon käynnistäminen parantaa kaivoksen ympäristöriskien hallintaa kokonaisuutena. Yhtiön käyttämä biokasaliuotus on jatkuvatoiminen prosessi, jota ei voi lyhyellä aikavälillä pysäyttää. Tästä syystä on tärkeää, että bioliuotuskasoissa erkanevat metallit otetaan talteen hyödynnettäviksi sen sijaan, että metallipitoista tuotantoliuosta varastoidaan altaisiin.

Mikä on tilanne keskiviikkoaamuna 7.11 kello 11.30

Kipsisakka-altaan vuoto on jatkunut entisen suuruisena. Suurin osa vedestä virtaa etelään jälkikäsittely-yksikköön, jossa se pysähtyy Kortelammen patoon. Työtä vuodon paikallistamiseksi, tukkimiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi on tehty yötä päivää miehiä, voimia, kalustoa ja kustannuksia säästelemättä.

POHJOINEN VUOTO

Illan ja yön aikana on lisätty pumppauskapasiteettia pitämään pohjoisen pieni vuoto kurissa. Pumppauksen ohi menevää vuoto on saatu ohjatuksi rautatien alittavan rummun kautta pohjoiseen jälkikäsittely-yksikköön. Siellä veteen lisätään kalkkimaitoa, jonka ansiosta veden pH:ta saadaan nostetuksi ja metalleja poistetuksi. Hyvin pieni määrä pohjoisen vuodosta virtaa ohi ja päätyy maastoon, jossa se pyritään neutraloimaan.

VUODON PAIKANNUS

Kovasta yrityksestä huolimatta kipsisakka-altaan tarkkaa vuotopaikkaa ei ole edelleenkään paikannettu. Yöllä jatkettiin usealla miehellä ja veneellä vuotokohdan paikantamista. Vuotoalue on kohdennettu ja tätä aluetta nyt tarkennetaan. Vuotokohdan paikallistamisessa on käytetty lukuisia ajateltavissa olevia keinoja: kellukkeita, viistokaukoluotainta, virtausmittaria ja vedenalaisia kameroita. Olemme saaneet myös paljon vinkkejä eri ihmisiltä vuodon paikantamiseen. Kiitos tuesta.

VUODON PAIKKAUS

Aloitamme paikkaamisen välittömästi, kun vuotava kohta on varmistettu.

ETELÄN VUOTO

Uuden varoaltaan patopenkereen rakentamista on jatkettu läpi yön. Alueella työskentelee maanrakennuskoneita ympäri vuorokauden. Pato rakennetaan kahdessa vaiheessa lopulliseen korkeuteen.

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.