Kipsisakka-allas vuotaa edelleen Talvivaaran kaivosalueella Sotkamossa. Talvivaaran tekemässä tarkastuksessa havaittiin viime yönä, että aiemman vuotokohdan läheisyydessä on uusi reikä. Etelään eli Vuoksen vesistöalueen suuntaan juoksutetaan tällä hetkellä kipsisakka-altaasta peräisin olevaa jätevettä 3 000 – 5 000 kuutiometriä tunnissa. Myös pohjoiseen eli Oulujoen vesistön suuntaan on vähäistä vuotoa, joka kuitenkin saadaan pumpattua takaisin altaaseen ja loput ohjataan jälkikäsittely-yksiköille varastoitavaksi.

Vuoksen valuma-alueelle johdettavan veden nikkelipitoisuus on 10-12 milligrammaa litrassa ja pH 4,3. Lumijoessa nikkelipitoisuus oli aamuyöllä 0,2 mg/l ja pH 4,8 eli vuoto näkyy Lumijoessa nikkelipitoisuuden nousuna ja happamuuden lisääntymisenä.

Päästön vaikutusalueella olevia puroja on edelleen kalkittu niin maasta kuin ilmasta käsin. Talvivaara on saanut kipsisakka-altaan vuodon tukkimiseen virka-apua puolustusvoimilta ja pelastuslaitokselta. Talvivaara pyytää mahdollisesti apua puolustusvoimilta myös esimerkiksi hiekan säkitykseen. Vuodon tukkimista jatketaan koko ajan, mutta mikäli siinä ei onnistuta, on kipsisakka-altaan I-lohko tyhjä nykyisellä purkautumisvauhdilla sunnuntai-iltaan mennessä.

Talvivaara on jatkanut lisävaroaltaan rakentamista alimman eteläisen jälkikäsittely-yksikön yhteyteen. Varoaltaan padon ensimmäinen vaihe valmistuu tämän hetken arvion mukaan lauantain 10.11. iltana. Padon valmistuttua yhtiöllä on tarpeeksi allastilaa vuotoveden pitämiseksi kaivosalueella. Ympäristövahinkojen rajoittamiseksi rakennettava varoallas on maapohjainen kuten muutkin jälkikäsittelyaltaat.

Talvivaara tarkkailee alapuolisia vesistöjä omalla näytteenotollaan. Lisäksi Talvivaaran kanssa on sovittu vesistöjen ylimääräisestä tarkkailusta ulkopuolisen konsultin näytteenotolla ja määrityksillä. Näytteenottoa laajennetaan tarvittaessa. Kainuun ELY-keskus jatkaa ensi viikolla näytteenottoa kaivosalueen lähivesistä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.