Kipsisakka-allas vuotaa edelleen Talvivaaran kaivosalueella Sotkamossa. Jäteveden juoksutus kaivosalueen ulkopuolelle etelään Vuoksen vesistön suuntaan on kuitenkin saatu katkaistua iltapäivällä. Pohjoisessa vuotovettä ei myöskään pääse luonnonvesistöihin, vaan vuoto on saatu hallituksi suojapumppauksilla.

Vuotokohtia altaan pohjassa on yritetty koko ajan tukkia, mutta sunnuntaina aamulla on löytynyt uusi reikä edellisten vuotokohtien läheisyydestä. Pääosa vuodosta valuu uusimmasta reiästä. Yhtiö keskittyy nyt sen tukkimiseen puolustusvoimien ja pelastuslaitoksen avustamana.

Vuotojen tukkimista vaikeuttaa altaan pohjalla oleva paksuhko kipsisakkakerros. Vaikka ajoittain vuotoa on saatu hillittyäkin, jatkuu veden purkautuminen jälkikäsittely-yksikölle edelleen 3 000 – 5 000 kuutiometrin tuntivauhdilla. Vuotoveden pH-luku on 3 ja nikkelipitoisuus noin 40 milligrammaa litrassa. Ellei vuotoa saada tyrehtymään, tyhjenee altaan vuotava I-lohko arviolta kolmessa vuorokaudessa.

Eteläisillä varoaltailla on pyritty sunnuntain aikana pidättämään niin paljon vuotovettä kuin patoturvallisuuden puolesta on mahdollista. Varoaltailla on kolme perättäistä patoa. Toinen pato on suljettu puolen päivän aikaan ja kolmas pato myöhemmin iltapäivän aikana sunnuntaina niin, että vuotovesi saadaan pysymään patojen takana. Uutta patopengertä on rakennettu koko viikon ajan näiden patojen alapuolelle. Tavoitteena on saada aikaan noin 300 000 m3 lisävarastotilaa vuotovesille. Padon on tarkoitus valmistua tänä iltana. Näillä patoratkaisuilla pyritään pitämään mahdollinen jäljellä oleva vuotovesimäärä kaivosalueella.

Sunnuntain aikana jätevettä on juoksutettu Vuoksen vesistön suuntaan enimmillään noin 2 000 m3 tunnissa. Talvivaara on vähitellen pienentänyt juoksutusta ja lopettanut sen uusien patojen valmistuttua. Hapanta ja metallipitoista vuotovettä käsitellään useassa kohdassa kalkilla ja lipeällä, jotta veden happamuus pienenisi ja metallit saostuisivat. Kalkin levitystyössä on apuna helikopteri, jolla kalkkia saadaan myös hankalapääsyisiin paikkoihin. Sumuinen sää on haitannut lentämistä.

Alimmalta Kortelammen padolta juoksutettavan veden pH oli sunnuntaina 4,3 ja nikkelipitoisuus 21 milligrammaa litrassa. Alempana Lumijoessa pH oli 4.8 ja Ni 4,3 mg/l. Lumijoen nikkelipitoisuus on lauantaihin verrattuna noussut. Kalkkia pyritään tänään levittämään vielä alemmaksikin Kivijokeen, jotta veden happamuus saataisiin pysymään normaalitasolla.

Sekä Kainuun että Pohjois-Savon ELY-keskuksen näytteenottajat ovat tänään jatkaneet vesien tilan tarkkailua. Kainuun ELY-keskus on edelleen laajentanut viranomaisyhteistyötä Talvivaaran päästöjen vaikutusten seurannassa niin, että sekä ympäristö-, ravintoketju- että terveysvaikutuksien arvioinnille tarpeellinen tutkimustieto ja asiantuntijaosaaminen saadaan mahdollisimman nopeasti käyttöön. Viranomaistyön painopiste on siirtymässä kaivosalueelta ulos päässeiden vuotovesien mahdollisiin ympäristö-, terveys- ja elintarviketurvallisuusvaikutuksiin ja niiden johdosta tarvittaviin käytännön toimenpiteisiin.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.