Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaasta on purkautunut uraanipitoista vettä viikon ajan. Uraanipitoisuudet kaivosalueen ulkopuolella ympäristössä ovat vielä niin pieniä, ettei niillä ole säteilysuojelullista merkitystä ihmiselle tai ympäristölle.

Kipsisakka-altaasta Talvivaaran kaivosalueelle purkautuvassa vedessä on edelleen korkeita uraanipitoisuuksia, 100–200 becquereliä litrassa, mikä vastaa noin 4000–7000 mikrogrammaa uraania litrassa vettä. Suomessa pohja- ja pintavesien uraanipitoisuus on tyypillisesti alle 1 becquereliä litrassa.

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo ympäristön radioaktiivisuutta Talvivaarassa. Uusia näytteitä otetaan vesistä ja pohjasedimenteistä niin kaivosalueelta kuin kaivosalueen ulkopuoleltakin. Näytteet analysoidaan mahdollisimman pian, ja tulokset julkaistaan STUKin internetsivuilla. Tulosten perusteella arvioidaan uraanin ympäristövaikutuksia tarkemmin ja tarvittaessa annetaan suosituksia juomaveden käytöstä.

Uraani aiheuttaa säteilyannosta sisäisesti nautittuna

Uraani aiheuttaa säteilyannosta pääosin silloin, kun sitä käytetään juomavetenä. Toisin sanoen siitä ei aiheudu annosta suihkun, saunomisen tai muun vedenkäytön yhteydessä. Jos käyttää yhden vuoden ajan juomavetenä vettä, jonka uraanipitoisuus on 100 becquereliä litrassa, aiheutuu siitä ylimääräistä säteilyannosta noin 4 millisievertiä vuodessa. Suomalaisen keskimääräinen säteilyannos kaikista lähteistä on 3,7 millisievertiä vuodessa.

Uraanin tiedetään vahingoittavan munuaisia, jos sitä nautitaan suuria määriä. Syynä on sen kemiallinen myrkyllisyys, ei siitä aiheutuva säteilyannos.

STUK suosittelee, ettei juomavetenä käytetä vettä, jossa uraanipitoisuus ylittää 3 becquereliä litrassa, mikä vastaa noin sataa mikrogrammaa uraania litrassa vettä. Tätä toimenpiderajaa ei kuitenkaan ole perusteltua käyttää raja-arvona luonnon- tai jätevesille, joita ei sellaisenaan käytetä juomavesinä. Suomessa ei toistaiseksi ole asetettu raja-arvoa uraanipitoisuudelle jätevesissä.

Uraani siirtyy hyvin vähäisessä määrin marjoihin ja sieniin. Uraani rikastuu vedestä kalaan, mutta siirtyy vain vähäisessä määrin kalan lihaan. Lehmän maitoon siirtyy noin 10 prosenttia lehmän juoman veden uraanista. Pitoisuudet ovat kuitenkin niin pieniä, että Talvivaaran ympäristön vesistöjen kaloja, maitoa ja muita luonnontuotteita voi käyttää ravinnoksi rajoituksetta.

Valtioneuvoston verkkosivuille on koottu viranomaisten Talvivaaraa koskevat tiedotteet ja tiedonannot. Sivuston osoite onwww.vn.fi/talvivaara.

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.