Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n Sotkamon kaivoksen kipsisakka-altaan vuoto on tyrehtynyt. Suurin osa altaasta aiemmin vuotaneesta vedestä on pystytty uusimman neljännen turvapadon valmistumisen myötä pitämään kaivosalueella eikä juoksutuksille kaivosalueen ulkopuolelle tule enää olemaan tarvetta.

Ennen neljännen turvapadon valmistumista vettä jouduttiin juoksuttamaan etelän suuntaan torstain 8.11.2012 ja sunnuntain 11.11.2012 välisenä aikana. Juoksutettua vettä neutraloitiin kalkilla happamuuden vähentämiseksi ja metallien saostamiseksi, mutta juoksutuksen vaikutukset näkyvät kuitenkin lähivesissä pulssimaisesti kohonneina metallipitoisuuksina. Suomen ympäristökeskuksen 13.11.2012 antaman tiedotteen mukaan sunnuntaina 11.11.2012 otettujen näytteiden perusteella kaivosalueen eteläisen puolen vesistöön on päässyt eliöille haitallisia määriä metalleja. Juoksutusten loputtua pitoisuudet alapuolisessa jokiuomassa ovat jo selvästi laskeneet. Suomen ympäristökeskus jatkaa aineiden kulkeutumisen mallintamista mittaustulosten kertyessä ja tiedottaa vaikutuksista alapuolisissa vesistöissä.

Talvivaara antoi 13.11.2012 Kainuun ELY-keskukselle tämän pyytämän selvityksen metallintuotannon prosessinhallinnasta saadakseen luvan metallien talteenoton käynnistämiselle. ELY-keskus on selvityksen tarkastettuaan pyytänyt Yhtiöltä vielä joitakin lisäselvityksiä. Talvivaara ennakoi toimittavansa pyydetyt selvitykset tänään 14.11.2012.

Talvivaara on 15.10.2012 antamassaan tuotantopäivityksessä ja 8.11.2012 julkaisemassaan osavuosikatsauksessa arvioinut yltävänsä neljännellä vuosineljänneksellä suurempaan tuotantoon kuin kolmannella neljänneksellä saavutettu 4030 tonnia nikkeliä. Metallien talteenottolaitoksen seisakin jatkuessa Yhtiö joutuu arvioimaan tämän tavoitteen uudelleen, mutta voi tehdä sen vasta saatuaan ELY-keskukselta päätöksen metallitehtaan käynnistyksen ajankohdasta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.