Kainuun ELY-keskus on jatkanut vesien tilan tehostettua seurantaa Sotkamon Talvivaaran kaivoksen alapuolisissa vesistöissä. Mahdollisia kalastovahinkoja on selvitetty Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen koekalastuksilla sekä Metsähallituksen ja ELY-keskuksen maastotarkastuksilla Vuoksen vesistöalueella kaivosalueen eteläpuolella.

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan tarkempia tutkimuksia varten toimitettavia näytekaloja on saatu Kivijärven luusuasta ja Kivijoesta. Ylä-Lumijärven ja Kivijärven välisen Lumijoen tarkastuksessa ei havaittu kuolleita kaloja. Kalakuolemista ei ole saatu ilmoituksia muualtakaan.

Näytteenottoryhmät ovat jatkaneet mittauksia ja näytteenottoa Talvivaaran lähialueella painopisteenä eteläinen suunta, jonne päästön kuormitus on ollut suurin. Talvivaaran pohjoispuolen järvistä on tänään otettu vesinäytteitä hydrokopterin avustamana.

Kainuun ELY-keskuksen Kivijärvellä tekemän seurannan perusteella vaikuttaa alustavasti siltä, että kalkitus on tepsinyt eli veden pelättyä voimakasta happamoitumista ei ole tapahtunut. Pohjoisen suunnalla Kalliojärvellä ja jokipisteillä otettujen näytteiden tulosten pohjalta annetaan suosituksia mahdollisesta kalkituksesta.

Talvivaaran 15.11. tekemien viimeisimpien mittausten mukaan pohjoisessa eli Oulujoen vesistön suunnassa Salmisenpurossa veden pH-arvo on ollut 4,3 ja nikkelipitoisuus on ollut 0,44 milligrammaa litrassa. Kalliojärvestä lähtevän veden pH on ollut 4,5 ja nikkelipitoisuus on ollut 0,23 mg/l. Kalliojoessa pH arvo on ollut 4,5 ja nikkelipitoisuus on ollut 0,09 mg/l. Kolmisopesta lähtevässä vedessä ei ole havaittavissa päästön vaikutuksia.

Etelässä, Vuoksen vesistön suunnan Lumijoessa pH on ollut 4,5 ja nikkelipitoisuus on ollut 1,94 mg/l. Talvivaaran kanssa on sovittu yhtiön oman sekä konsultin tekemän näytteenoton tehostamisesta Vuoksen vesistön suunnassa päästön etenemisen seuraamiseksi.

Kipsisakka-altaan vuoto on loppunut, kun vuotanut lohko on saatu eristettyä ehjistä lohkoista. Kortelammen padolla eli viimeisellä turvapadolla etelän suunnalla korotustyö on käynnissä. Talvivaara jatkaa kipsisakka-altaiden sekä turva-altaiden patojen jatkuvaa tarkkailua.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on antanut Kainuun ELY-keskukselle metallien talteenottolaitoksen uudelleen käynnistämistä koskevan lausunnon. Talvivaara Sotkamo Oy:ltä edellytetään mahdollisien prosessimuutoksien turvallisuusvaikutuksien arvioimiseksi muutosilmoituksen tekemistä Tukesille ennen metallien talteenottolaitoksen käynnistämistä.

Linkki: Valtioneuvoston Talvivaara-koontisivu

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.