Valvontaviranomaiset Kainuun ELY-keskus, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) sekä Säteilyturvakeskus tekivät maanantaina yhteistarkastuksen Talvivaaran kaivosalueelle. Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää metallitehtaan käynnistämisen kokonaisturvallisuutta sekä edellytyksiä häiriötilanteen hallinnan näkökulmasta.

Tarkastuksessa Talvivaaralta edellytettiin tarkennuksia aiemmin toimittamiinsa selvityksiin, erityisesti ympäristöriskien hallinnan ja vähentämisen näkökulmasta.

Talvivaara on aloittamassa käänteisosmoosilaitoksen koekäytöt. Laitoksen käyttöönotto tähtää kaivosalueella olevien vesien puhdistamiseen. Talvivaara selvittää myös muita mahdollisuuksia puhdistaa alueella tilapäisesti varastoituja vesiä.

Kortelammen turvapadon korotus on käynnissä ja sen odotetaan valmistuvan ensi viikon alkuun mennessä. Puhtaiden sade- ja sulamisvesien johtamista Kortelammen padon ohi selvitetään.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on jatkanut koekalastuksia kalastovahinkojen selvittämiseksi. Kalastukset ovat käynnissä sekä eteläisellä että pohjoisella vaikutusalueella.

Kainuun ELY-keskus jatkaa huomenna yhteistyössä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kanssa näytteenottoa järvivesistä sen mukaan, miten järville päästään. Kolmisopesta aiotaan ottaa näyte keskiviikkona. Näytteenotto ulottuu myös Jormasjärvelle ja Nuasjärvelle. Kaivosalueen lähialueen jokivesistä on otettu tänäänkin näytteitä sekä Vuoksen että Oulujoen vesistöjen suunnasta. Pohjois-Savon ELY-keskus ottaa vesinäytteitä Laakajärveltä ja Kiltuanjärveltä.

Talvivaaran 19.11. tekemien viimeisimpien mittausten mukaan pohjoisella vaikutusalueella Salmisenpurossa veden happamuutta kuvaava pH oli 4,9 ja nikkelipitoisuus 0,27 milligrammaa litrassa. Kalliojärven pH oli 5,9 ja nikkelipitoisuus alle 0,03 milligrammaa litrassa. Kalliojoessa ennen Kolmisoppea pH oli 7,8 (tarkistusmitattu) ja nikkeli alle 0,03 milligrammaa litrassa. Kolmisopesta lähtevän veden eli Tuhkajoen pH oli 5,6 ja nikkeli alle 0,03 milligrammaa litrassa. Kalliojoen nikkelipitoisuus on alentunut.

Etelässä Lumijoella veden pH oli 4,9 ja nikkelipitoisuus 0,28 milligrammaa litrassa sekä Kivijoella pH 5,7 ja nikkelipitoisuus alle 0,03 milligrammaa litrassa. Lumijoella pH on laskenut. Kivijoella ei ole tapahtunut muutoksia eiliseen verrattuna.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.