Kainuun ELY-keskus on antanut tänään Talvivaara Sotkamo Oy:n metallitehtaan käynnistämistä koskevan lausunnon. Kainuun ELY-keskus katsoo, että metallitehtaan käynnistämiselle ei ole estettä, kun käynnistäminen palvelee ensisijaisesti kaivosalueen vesivarastojen purkamista ja riskienhallintaa siten, että hallitsemattomien päästöjen riski vähenee oleellisesti ja jatkuvasti.

Talvivaara Sotkamo Oy ja Kainuun ELY-keskus neuvottelivat 7.11.2012 metallitehtaan käynnistämisestä. Tuolloin Kainuun ELY-keskus edellytti, että käynnistäminen ei saa vaikuttaa vuodon hallintaan ja että mahdollisen käynnistämisen tulee palvella vesien hallintaan liittyvien riskien minimoimista kipsisakka-altaan vuodon jälkeisessä tilanteessa.

Talvivaara on toimittanut asiaan liittyviä selvityksiä useassa vaiheessa viimeisen kahden viikon aikana. Selvitysten mukaan metallien talteenottoprosessia on kehitetty siten, että se parhaiten palvelee kipsisakka-altaan vuodon jälkeistä riskien hallintaa. Laitoksen käynnistäminen sisältää käänteisosmoositekniikkaan perustuvan vedenkäsittelylaitoksen käyttöönoton niin nopeasti kuin se on prosessin hallinnan kannalta mahdollista. Tällöin metallitehtaan toiminnassa on saavutettavissa lähes suljettu vesikierto. Kokonaisuutena kaivosalueen prosessivesikierrossa saavutetaan suljettu vesikierto.

Kipsisakka-altaista on saatu Talvivaaralta ja riippumattomalta laadunvalvojalta arvio altaiden käyttöedellytyksistä metallitehtaan käynnistämisen yhteydessä. Kainuun ELY-keskus on saanut erillisen asiantuntijalausunnon kipsisakka-altaiden käyttöturvallisuudesta. Kipsisakka-altaiden lohkot kolme ja neljä on todettu käyttöturvallisiksi.

Kainuun ELY-keskus, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Säteilyturvakeskus (STUK) ovat suorittaneet asiaan liittyvän yhteistarkastuksen 19.11.2012. Tukes ja STUK ovat todenneet osaltaan tarkastuksen perusteella, ettei metallitehtaan käynnistämiselle ole estettä.

Kainuun ELY-keskus edellyttää Talvivaaralta välittömästi useita lisätoimenpiteitä. Toimenpiteet liittyvät kipsisakka-altaan vuotovesien käsittelyyn ja hallintaan sekä altaiden turvallisuuteen. Lisäksi yhtiöllä tulee olla valmius mallintaa jätevesien johtamisen tulevia vaikutuksia hyvissä ajoin ennen mahdollista pakottavaa johtamistarvetta esimerkiksi tulvan tai rankkasateen sattuessa.

Kaivosalueen vesitase ja allaskapasiteetti tulee saattaa lähikuukausina sellaiseen tilaan, että yhtiö pystyy varautumaan ensi kevään valumavesien hallintaan sekä poikkeaviin hydrologisiin olosuhteisiin.

Kainuun ELY-keskus tulee edellyttämään yhtiöltä erillisiä toimenpiteitä kipsisakka-allasvuodon kaivosalueen ulkopuolelle kohdistuneiden ympäristövaikutusten seurannasta ja selvittämisestä sekä tarvittavien korjaustoimenpiteiden toteuttamisesta.

Liite: Kainuun ELY-keskuksen lausunto 21.11.2012

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.