Kainuun ELY-keskus teki keskiviikkona ympäristönsuojelua ja patoturvallisuutta koskevan tarkastuksen Talvivaaran kaivosalueelle.

Tarkastuksessa Kortelammen turvapadossa ei havaittu vuotoja. Padolle juoksutetaan vesiä jälkiselkeytysalueen ylemmistä altaista. Turvapadon rakennustyöt ja ulkopuolisten puhtaiden vesien ohjaus patoalueen ulkopuolelle jatkuvat edelleen. Padon läpi suotautuvat vedet kerätään ja pumpataan takaisin padotulle alueelle. Suotautuminen maapatojen läpi on normaalia ja se huomioidaan patojen suunnittelussa. Kaivosalueen patoja tarkkaillaan edelleen tehostetusti.

Talvivaara Sotkamo Oy on tehnyt 16.11.2012 ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaisen ilmoituksen, joka koskee Kuusilammessa varastoituna olevien, raskasmetallien ja happamuuden osalta lupamääräykset täyttävien louhoksen kuivanapitovesien johtamista Härkäpuron kautta pohjoiseen Kuusilampeen ja edelleen Kuusijokea pitkin Kalliojokeen ja sieltä edelleen Kolmisoppi-järveen. Käsiteltyjen vesien juoksutus Kuusilammesta on nyt aloitettu.

Kipsisakka-altaiden vesimääriä vähennetään pumppaamalla vesiä avolouhokseen. Jälkiselkeytysalueiden ja turva-altaiden vesiä käsitellään edelleen kalkilla happamuuden vähentämiseksi.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) on jatkanut koekalastuksia sekä Vuoksen että Oulujoen vesistöalueella. Kalliojoella on tehty havaintoja kuolleista kaloista aiempaa enemmän. RKTL:n nettisivuilla on taulukko koekalastustuloksista.

Talvivaaran 21.11. tekemien viimeisimpien mittausten mukaan pohjoisella vaikutusalueella Salmisenpurossa veden happamuutta kuvaava pH oli 4,6 ja nikkelipitoisuus 0,21 milligrammaa litrassa. Kalliojärvestä lähtevän veden pH oli 9,3 ja nikkelipitoisuus oli alle 0,03 milligrammaa litrassa. Kalliojoessa ennen Kolmisoppea pH oli 9,2 ja nikkeli oli alle 0,03 milligrammaa litrassa. Viime päivinä Kalliojoessa on tapahtunut voimakkaita pH:n muutoksia jätevesipäästön ja kalkkikäsittelyn seurauksena.

Etelässä Lumijoella veden pH oli 4,8 ja nikkelipitoisuus 0,15 milligrammaa litrassa. Kivijoen (eilen klo 21.00) pH oli 5,8 ja nikkelipitoisuus oli alle 0,05 milligramma litrassa.

Linkki: RKTL:n Talvivaara-tiedotesivu

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.