Hallituksen tavoitteena on nostaa suomalaiset yritykset ja hallinto yhteiskuntavastuun edelläkävijöiksi. Koska vastuullisuus on merkittävä tekijä Suomen kilpailukyvylle, yritysten ja julkisten organisaatioiden tulisi sitoutua arvioimaan toimintansa yhteiskunnallisia vaikutuksia. Hallitus hyväksyi yhteiskuntavastuun periaatepäätöksen 22.11.2012.

Yhteiskuntavastuu tarkoittaa eri toimijoiden vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan. Nämä vaikutukset voivat liittyä esimerkiksi paikallisen väestön, työntekijöiden ja kuluttajien oikeuksien toteutumiseen, ympäristön suojeluun, taloudelliseen kestävyyteen ja ihmisoikeuksiin.

Periaatepäätöksen valmistelusta vastannut työministeri Lauri Ihalainenkorostaa, että päätöksen valmistelussa on kuultu laajasti eri sidosryhmiä. Yritysvastuun ohella hallitus haluaa edistää vastuullisuusnäkökulmien parempaa huomioimista myös elinkeinopolitiikassa, julkisissa hankinnoissa ja julkisen hallinnon omassa toiminnassa.

– Yritysten kannattaa varautua vastuullisuuden merkityksen kasvuun ja noudattaa hyvää arjen yhteiskuntavastuuta muun muassa erilaisissa muutostilanteissa. Suomalaisia kansainvälisesti toimivia suuryrityksiä kannustetaan ottamaan toiminnassaan huomioon vähintään yksi kansainvälinen yhteiskuntavastuun toimintaohje, ministeri Ihalainen painottaa.

Useita toimenpiteitä sekä julkiselle että yksityiselle sektorille

Periaatepäätöksessä on useita yhteiskuntavastuuta edistäviä toimenpiteitä. Siihen on nostettu muun muassa ihmisoikeuksiin liittyviä teemoja, kuten syrjimättömyys, ihmisarvoinen työ sekä tietosuoja ja yksityisyyden suoja. Valtioneuvosto sitoutuu valmistelemaan suunnitelman, jolla pannaan toimeen YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet Suomessa.

Koska kaivosteollisuus on voimakkaasti kasvava toimiala, periaatepäätökseen on otettu mukaan sen vastuullisuuden edistäminen. Valtioneuvosto käynnistää yhteistyössä kaivannaisteollisuuden ja muiden sidosryhmien kanssa toimintaohjelman laatimisen alan itse- tai yhteissääntelyprosessin kehittämiseksi.

Monet pk-yritykset ovat kiinnostuneita oman vastuullisuutensa arvioimisesta ja kehittämisestä, mutta niiltä puuttuvat siihen työkalut. Valtioneuvosto etsii tähän haasteeseen ratkaisuja yhdessä pk-yrityksiä edustavien järjestöjen kanssa.

Päätöksen mukaan eri ministeriöt ja hallinnonalat etsivät tapoja oman yhteiskuntavastuunsa arvioimiseksi ja raportoivat vastuullisuudestaan vaalikauden loppuun mennessä.

Valtioneuvosto sitoutuu ottamaan vastuullisuuden huomioon omissa hankinnoissaan. Tarkoitus on varmistaa, että sopimuskauden aikana toimitettavien tavaroiden ja palveluiden tuottamisessa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja työelämän perusoikeuksia.

Ensimmäinen valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskuntavastuusta annettiin viime hallituskaudella. Tämän jälkeen yhteiskuntavastuuasiat on ensimmäistä kertaa kirjattu hallitusohjelmaan ja sekä YK, OECD että Euroopan komissio ovat tehneet aiheesta linjauksia, joten uuden periaatepäätöksen valmistelu oli tarpeen.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimiva yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta seuraa toimintaohjelmaa, koordinoi sen toteuttamista ja tarvittaessa tarkentaa sitä.

Periaatepäätös ja lisätietoa yhteiskuntavastuusta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.