Kortelammen pato perjantaina. Vuotokohta on kuvan keskellä näkyvän valkean sangon kohdalla. Vuotovesi kerätään kuoppaan josta se pumpataan padotulle alueelle. (Kuva: Kainuun ELY-keskus)

Kortelammen padon vuototilanne Talvivaaran kaivosalueella on pysynyt ennallaan torstaihin verrattuna.

Talvivaaran mittausten mukaan vuodon määrä on 75-85 litraa minuutissa eli alle 1,5 litraa sekunnissa. Vuoto kerätään padon luona altaaseen ja pumpataan padotulle alueelle. Vuotoveden happamuutta kuvaava pH oli torstaina 4,5 ja nikkelipitoisuus 0,6 milligrammaa litrassa. Kainuun ELY-keskus on tänään ottanut näytteitä padon vuotovedestä.

Kortelammen turvapadon korotustyö on edennyt oleellisesti eilisestä. Patoaltaan ulkopuolelta tulevien puhtaiden sade- ja sulamisvesien ohjaus allasalueen ohi jatkuu edelleen. Talvivaara jatkaa kaivosalueen patojen tarkkailua tehostetusti. Padoilla käy tarkastaja kahden tunnin välein.

Talvivaaran mukaan käänteisosmoosilaitos käynnistyy tulevan viikonlopun aikana.

Vesistöjen kalkitus on eilen lopetettu toistaiseksi. Vesistöjä kalkitaan tarvittaessa analyysitulosten perusteella. Etelän suunnassa Lumijoen varressa on Talvivaaran omistamalla maalla pintavalutuskenttä, jonne yhtiö ohjasi vuotovesiä käsiteltäväksi ennen niiden pääsyä Lumijokeen. Tämä tapahtui ennen Kortelammen padon valmistumista.

Alueelta saattaa edelleen lähteä liikkeelle päästöstä johtuvia happamia vesiä, jolloin neutraloinnille voi ilmetä tarvetta. Pohjoisen suunnassa vastaava tilanne voi ilmetä puroissa, joihin vuotovettä joutui vuodon alussa. Näiden mainittujen happamoittavien ainesten mahdollinen joutuminen vesistöihin pystytään havaitsemaan vesien analyysituloksissa, jolloin tilanteeseen pystytään myös reagoimaan neutralointia lisäämällä. Kainuun ELY-keskus on edellyttänyt Talvivaaraa selvittämään päästön vaikutusalueen laajuuden ja tekemään selvityksen alueen kunnostamisesta.

RKTL jatkaa koekalastuksia ensi viikolla olosuhteiden salliessa.

Talvivaaran 23.11. aamulla tekemien mittausten mukaan pohjoisella vaikutusalueella Salmisenpurossa veden happamuus oli pH oli 6,7 ja nikkelipitoisuus 0,13 milligrammaa litrassa. Kalliojärvestä lähtevän veden pH oli 6,8 ja nikkelipitoisuus oli 0,12 mg/l. Kalliojoessa ennen Kolmisoppea pH oli 7,4 ja nikkeli oli 0,09 mg/l. Kolmisopesta lähtevän veden (Tuhkajoki) pH oli 6,1 ja Ni-pitoisuus 0,06 mg/l. Etelässä Lumijoella veden pH oli 6,4 ja nikkelipitoisuus 0,14 milligrammaa litrassa. Kivijoen pH oli 6,5 ja nikkelipitoisuus vähemmän kuin 0,03 milligrammaa litrassa.

Kainuun ELY-keskuksen iltapäivällä 23.11. tekemien mittausten tulosten mukaan Vuoksen vesistön suunnassa Lumijoessa veden happamuus oli pH 5,9. Pohjoisessa Oulujoen vesistön suunnassa Salmisenpurossa pH oli 5,7. Jormasjärven ja Nuasjärven pH-, happipitoisuus- ja sähkönjohtavuusmittausten perusteella päästövaikutusta ei ole havaittavissa. Vesinäytteiden kemialliset analyysit valmistuvat ensi viikolla.

Kainuun ELY-keskus jatkaa Talvivaaran tilanteen päivystystä myös viikonloppuna ja tekee tiedotteen Talvivaaran valvonnasta tarvittaessa, jos tilanne kaivosalueella muuttuu oleellisesti. Seuraava suunniteltu tiedote annetaan maanantaina 26.11. 2/2
Linkki: RKTL:n Talvivaara-tiedotesivu

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.