Korujen valmistajien, maahantuojien ja myyjien on pitänyt jo lähes vuoden ajan noudattaa korujen kadmiumpitoisuutta koskevaa uutta rajoitusta. Uudet korut tai niiden osat eivät ole enää 10.12.2011 voimaan tulleen EU:n asetuksen jälkeen saaneet sisältää kadmiumia yli 0,01 %. Tullilaboratorion testeissä on löytynyt tämän vuoden aikana runsaasti vaatimusten vastaisia koruja.

Maahantuontia valvoessaan Tulli on löytänyt epäjalojen korujen testeissä parikymmentä korua, joissa on ollut sallittua enemmän kadmiumia. Sitä on ollut erityisesti Kiinasta tulleiden korujen metalliosissa, kuten sormuksen materiaalissa tai kaula- ja korvakorujen riippuvissa osissa. Pitoisuudet ovat olleet hyvin suuria, useita kymmeniä prosentteja, enimmillään jopa 90 %.

Kadmium on raskasmetalli, jota on käytetty korujen juotteissa ja seosmetallina. Se on hyvin myrkyllistä ja ympäristölle vaarallista. Ihmisille kadmium ja sen yhdisteet saattavat aiheuttaa syöpää, ja niiden epäillään aiheuttavan perimävaurioita, heikentävän hedelmällisyyttä ja vaurioittavan sikiötä. Siksi kuluttajien altistumista kadmiumille halutaan vähentää lainsäädännön keinoin aina, kun se on mahdollista. Koko EU:ta koskeva rajoitus perustuu kadmiumista tehtyyn riskinarviointiin. Rajoitus ei koske koruja, jotka ovat yli 50 vuotta vanhoja tai jotka on saatettu markkinoille ensimmäistä kertaa ennen 10.12.2011.

? Kadmiumia sisältäviä koruja voi siis edelleen olla myynnissä vähittäiskauppiaalla, joka on ostanut tai tuonut ne maahan ennen rajoituksen voimaantuloa. Näitä koruja ei poisteta markkinoilta, mutta tarkoitus on, että markkinoille ei tulisi uusia kadmiumia sisältäviä koruja, sanoo Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylitarkastaja Mervi Leikoski.

Tukes valvoo Suomessa jalometallituotteita ja edistää kemikaaliturvallisuutta. Kadmiumrajoituksen voimaantulon jälkeen Tukes testasi 10 korun pistokokeessa kultakorujen juotteita. Niistä viidestä löytyi kadmiumia nykyistä raja-arvoa enemmän.  Koska korut oli saatettu markkinoille ennen 10.12.2011, ne olivat laillisesti myynnissä. Korut olivat kotimaisia tai muualta Euroopasta tuotuja. Näytteet analysoitiin Inspecta Oy:n Jalometallilaboratoriossa, jossa kotimainen jalometalliteollisuus ja jalometallikorujen maahantuojat testauttavat raaka-aineita ja koruja.

Maahantuoduissa koruissa on toisinaan havaittu suuria kadmiumpitoisuuksia. Tällaiset korut ovat olleet usein peräisin Etelä- tai Kaakkois-Aasiasta. Kuluttajien on mahdotonta tietää, sisältävätkö korut kadmiumia vai eivät. Koruissa altistuminen tapahtuu ihokosketuksen kautta tai niiden joutuessa suuhun. Vanhoja koruja voi käyttää entiseen tapaan, mutta niitä ei kannata antaa lapsille, jotka voivat laittaa ne suuhunsa. Tukes kehottaa korujen valmistajia sekä koruja hankkivia kauppiaita ja myyjiä ottamaan huomioon rajoitukset ja noudattamaan niitä.

? Kultasepillä saattaa olla vielä varastossa kadmiumpitoisia juotteita. Niitä ei kuitenkaan saa enää käyttää uusien tuotteiden valmistuksessa tai vanhojen korjaamisessa.  Vanhat juotteet on syytä hävittää tai testauttaa ja varmistaa, etteivät ne sisällä kadmiumia, muistuttaa ylitarkastaja Pirjo Säle Tukesista.

Kadmium on erotettava vanhoja kultakoruja kierrätettäessä, jotta se ei enää päätyisi uusien korujen materiaaliksi. Alalla on toimijoita, jotka puhdistavat kullan ns. hienokullaksi (Au 999,9/1000), jolloin kadmium ei aiheuta ongelmia romukullan kierrätyksessä.

Lisätietoja:

REACH & CLP -neuvontapalvelun esite “Kadmiumia ja lyijyä rajoitetaan koruissa” (PDF)

EU-riskinarviointiraportin tiivistelmä kadmiumista ja kadmiumoksidista (2008) (PDF)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.