Kainuun ELY-keskus on maanantaina jatkanut näytteenottoa ja tarkastuksia Talvivaaran kaivosalueella sekä lähiympäristössä.

Kortelammen turvapadon korotustyö on edennyt viikonlopun aikana. Patoaltaan ulkopuolelta tulevien puhtaiden sade- ja sulamisvesien ohjaus allasalueen ohi jatkuu edelleen pumppauksilla. Kortelammen padon vuoto on pysynyt ennallaan eikä uusia vuotoja ole havaittu. Vuotovesi pumpataan padotulle alueelle. Talvivaara jatkaa kaivosalueen patojen tarkkailua tehostetusti. Padoilla käy tarkastaja kahden tunnin välein. Tarkkailuraportit toimitetaan Kainuun ELY-keskukselle.

Etelän suunnassa Lumijoen varressa on Talvivaaran omistamalla maalla pintavalutuskenttä, jonne yhtiö ohjasi vuotovesiä käsiteltäväksi ennen niiden pääsyä Lumijokeen. Tämä tapahtui ennen Kortelammen padon valmistumista. Talvivaara ryhtyy tiistaina selvittämään päästön vaikutusalueen laajuutta ja sen rajaamista sekä laatii selvityksen alueen mahdollisesta kunnostamistarpeesta.

Vesistöjen kalkitus on lopetettu toistaiseksi lukuun ottamatta pohjoisessa eli Oulujoen vesistön suunnassa kaivosalueen välittömässä läheisyydessä olevaa Viitapuroa. Kaivosalueen itäpuolelle laskevasta Pirttipurosta ovat tänään hakeneet vesinäytteitä sekä Talvivaara että Kainuun ELY-keskus. Yhtiöltä saadun tiedon mukaan Pirttipuroon ei ole johdettu louhos- tai prosessivesiä. Talvivaaran mittausten mukaan Pirttipuron pH oli tänään 4 ja nikkelipitoisuus 0,12 milligrammaa litrassa.

Talvivaaran viikonloppuna tekemien mittausten mukaan pohjoisella vaikutusalueella Salmisenpurossa veden happamuus oli pH oli 6,3 – 7,7 ja nikkelipitoisuus 0,05 – 0,07 milligrammaa litrassa. Kalliojärvestä lähtevän veden pH oli 7,5 – 8,0 ja nikkelipitoisuus oli 0,04 – 0,05 mg/l. Kalliojoessa ennen Kolmisoppea pH oli lauantaina 6,7 – 7,2 ja nikkeli oli 0,03 – 0,08 mg/l.

Etelässä Lumijoella veden pH oli 4,7 – 4,8 ja nikkelipitoisuus 0,05 – 0,11 milligrammaa litrassa. Kivijoen pH oli sunnuntaina 6,5 ja nikkelipitoisuus vähemmän kuin 0,03 milligrammaa litrassa. Maanantain tulokset raportoidaan niiden valmistuttua.

Vastuu tehostetusta vesistötarkkailusta siirtyy tämän viikon aikana Talvivaaralle ja heidän konsultilleen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.