Talvivaara Sotkamo Oy on toimittanut Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle useita selvityksiä metallien talteenottolaitoksen käynnistämisen edellytyksistä ja vesien hallintaan liittyvien riskien minimoimisesta 4.11.2012 alkaneen kipsisakka-altaan vuodon jälkeisessä tilanteessa.

Poikkeuksellisen sateisen vuoden ja kipsisakka-altaan yhden lohkon vuodon seurauksena ylimääräisiä vesiä on jouduttu varastoimaan kaivosalueen eri altaisiin kuten kipsisakka-altaiden muille lohkoille, avolouhokseen, Kuusilampeen, Haukilammen ja Kortelammen jälkikäsittelyalueille (turvapatoaltaat) sekä liuotusaltaiden varoaltaille.

Kainuun ELY-keskus katsoi viime viikolla, että metallitehdas voidaan käynnistää. Edellytyksenä on, että käynnistäminen palvelee ensisijaisesti kaivosalueen vesivarastojen purkamista ja riskienhallintaa siten, että hallitsemattomien päästöjen riski vähenee.

Yhtiö on tehnyt 16.11.2012 ELY-keskukselle ilmoituksen kipsisakka-altaan vesien tilapäisestä varastoimisesta Kuusilammen avolouhokseen sekä louhoksen viereiseen Kuusilampeen jo aiemmin varastoitujen vesien johtamisesta Härkäpuron kautta Kolmisoppi-järveen. Kuusilampeen on varastoitu kalkilla neutraloituja kuivatusvesiä noin 350 000 m3. Vedenlaatu täyttää kaivoksen ympäristöluvassa määrätyt ehdot.

Avolouhokseen on jo aiemminkin tänä vuonna varastoitu kaivosalueen vesiä. Niitä saatiin syksyn aikana otetuksi metallintuotantoprosessin vesikiertoon. Viime viikkojen tapahtumien seurauksena Talvivaaralla on tarve vähentää kipsisakka-altaisiin varastoidun veden määrää pumppaamalla sitä avolouhokseen. Louhoksen vesien käsittelystä samoin kuin eteläiselle ja pohjoiselle jälkikäsittely-yksikölle sekä Kortelammen turva-altaaseen varastoitujen vesien käsittelystä on ELY-keskus vaatinut yhtiöltä erillisen selvityksen.

ELY-keskuksen ratkaisussa 26.11.2012 (annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012) avolouhoksen ylimmäksi vesipinnan tasoksi on määrätty 195 m eli yksi metri korkeammalle kuin 15.8.2012 sallittiin. Louhoksen vedenpinta on nyt tasolla +191 m. Louhokseen saa varastoida kipsisakka-altaan vettä enintään huhtikuun alkuun 2013 saakka. Ensisijaisesti vedet tulee johtaa metallintuotannon prosesseihin. Siirrettävää ja varastoitavaa vettä ei saa missään tilanteessa päästä hallitsemattomasti ympäristöön. Yhtiölle on asetettu tarkka kirjanpito- ja raportointivelvoite viranomaisille.

Kuusilammesta johdettavaa vettä on tarkkailtava päivittäin. Vettä saa johtaa Härkäpuroon enintään 500 m3 tunnissa vuoden loppuun asti. Myös Säteilyturvakeskukselle on annettava mahdollisuus näytteenottoon. Juoksutettavan veden määrää on rajoitettava, mikäli kaivosalueen vesien hallinta voidaan muuten toteuttaa. Yhtiön on joka viikko raportoitava ELY-keskukselle alueen vesitaseen ja eri vesijakeiden varastointijärjestelyistä kaivosalueella. Yhtiön tulee toimia tehtaan käynnistämiseen sekä kaikissa vesien käsittelyyn ja johtamiseen liittyvissä toimissaan voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti.

Linkki: Kainuun ELY-keskuksen päätös 26.11.2012

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi