Talvivaaran kaivosalueella 4.11.2012 havaitun kipsisakka-altaan vuodon vaikutusten seurannan vastuu on siirtynyt Talvivaaran kaivosyhtiölle ja sen konsulteille. Kainuun ELY-keskus on ottanut viimeksi näytteitä vuodon vaikutusalueelta maanantaina 26.11. Analyysien tulokset ovat käytettävissä viimeistään ensi viikolla.

Talvivaaran konsultti laatii parhaillaan päivitettyä vesienseurantaohjelmaa, joka sisältää Kuusilammen veden tyhjentämisen vaikutusten seurannan. Talvivaaran konsultti toteuttaa seurantaa alustavasti esitetyn ohjelman mukaisesti. Näytteitä on eilen otettu pohjoisen suunnan vesistöissä ja tänään etelän suunnan vesistöissä.

Talvivaara on alustavasti kartoittanut kipsisakka-altaan vuotovesistä pilaantuneen Lumijokivarren suoalueen laajuutta ja pyytänyt konsulteilta tarjoukset alueen tarkemmasta tutkimisesta. Tulosten on määrä olla käytettävissä ensi viikon aikana.

Kortelammen padon vuoto on vähentynyt. Pato on saavuttanut suunnitellun toisen vaiheen korkeutensa. Padosta suotautuva vesi pumpataan padotulle alueelle ja vedestä otetaan näyte päivittäin.

Kuusilammen vettä johdetaan pohjoiseen eli Oulujoen vesistön suuntaan Härkäpuroon ja edelleen Kolmisoppeen. Talvivaara on tehnyt vedestä määritykset päivittäin. Tulokset toimitetaan Kainuun ELY-keskukselle ja muille poikkeamispäätöksessä mainituille tahoille.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.