Kainuun ELY-keskus tiedotti 28.11. siirtäneensä vastuun Talvivaaran ympäristön tarkkailusta yhtiölle. Suomen luonnonsuojeluliitto pitää ympäristöviranomaisen arviota ja ratkaisua tilanteessa täysin vääränä.

”Valvontavastuun siirtäminen yhtiölle ja yhtiön palkkaamalle konsultille tuntuu tässä tilanteessa lähinnä viranomaistahon vastuunpakoilulta. Muun kuin yhtiön tuottaman tiedon saaminen on välttämätöntä näin laajan ympäristötuhon selvittämiseksi”, toteaa Kainuun luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja Johan Heino.

Luonnonsuojeluliiton mielestä Kainuun ELY-keskuksen tai viime kädessä maan hallituksen velvollisuus on järjestää uskottava vuodon seurausten tarkkailu ja tiedotus. Kyseessä on poikkeustilanne, jossa viranomaisella on ympäristönsuojelulain mukaan vastuu määrätä toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille sekä jätelain velvollisuuksien täyttämisestä.

Luonnonsuojeluliitto haluaa kiinnittää laajemmin huomion Talvivaaran kaltaisten, malmipitoisuudeltaan niukkojen kaivosten mahdollisuuteen toimia ympäristöarvot huomioiden ja annettujen lupaehtojen mukaisesti. Pinta-alaltaan suuret kaivosalueet ja bioliuotuksessa tarvittavien kemikaalien valtava määrä ovat jo sellaisenaan ympäristöriski.

Esimerkiksi Haapajärvelle on suunnitteilla kultakaivos, jossa avolouhoksesta on tarkoitus hyödyntää vain 1.3 grammaa kultaa jokaista malmitonnia kohden. Tällaisten kaivoshankkeiden mielekkyys on voitava asettaa kyseenalaiseksi. Köyhät malmiot tuottavat toimintansa aikana ja kauan toiminnan lopettamisen jälkeen suuret ympäristöpäästöt.

Kaivospiirin laajentaminen ja uraaninerotuksen salliminen Talvivaarassa ei voi Luonnonsuojeluliiton mielestä tulla kysymykseen ennen kuin yhtiö kykenee luotettavasti hallitsemaan jo aloitetun toiminnan ja sen ympäristölle aiheuttaman kuormituksen lupaehtojen mukaisesti.

”Nyt tarvitaan avointa ja läpinäkyvää seurantaa, ei piiloutumista konsulttien ja kaivosyhtiön omana tietonaan pitämään näytteenottoon. Kainuun ELY:n uskottavuutta punnitaan myös tämän ratkaisun myötä”, toteaa Johan Heino.

Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme suurin luonto- ja ympäristöasioiden kansalaisjärjestö. Sen toiminta kattaa koko maan Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.