Eduskunnan valtiovarainvaliokunta puoltaa hallituksen esitystä, jolla rajoitetaan elinkeinotoimintaan liittyvien korkojen vähennys­oikeutta myös Suomessa (VaVM 31/2012 vp – HE 146/2012 vp). Rajoitukset koskisivat ns. etuyhteysyritykseltä välittömästi ja välillisesti otettujen lainojen kor­komenoja ja niitä aletaan soveltaa verovuodesta 2014 alkaen.

Korkojen vä­hennysoikeutta on rajoitettu kaikissa Suomen kannalta keskeisissä kilpailijamaissa erityisesti viime vuosina. Suomi on siis nykyisin pikem­min poikkeus, kun se sallii edelleen vähentää ra­joituksetta myös etuyhteyssuhteissa maksetut korot. Kansainväliset yritykset voivat hyödyn­tää laajaa korkovähennysoikeutta ja siirtää täällä omistamansa yhtiön tai kiinteän toimipai­kan tuloksen Suomea kevyemmän verotuksen piiriin. Tätä mahdollisuutta on myös käytetty yleisesti hyväksi, ja korkovähennyksen ongel­mallisuus on näyttäytynyt nimenomaan rajat ylittävissä tilanteissa.

Esitys sisältää useita rajauksia. Niistä merkittävin kohdistuu tuloverolain mukaan verotettavaan toimintaan, joka on jätet­ty kokonaan vähennysrajoitusten ulkopuolelle tässä vaiheessa. Tätä on perusteltu pääasiassa asunto­poliittisilla syillä, koska asunto- ja keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä verotetaan yleensä tulo­verolain nojalla. Rajauksella on merkitystä myös eläkeyhtiöiden tuottoihin. Toisaal­ta on todettu avoimesti, että juuri tämä rajaus jät­tää sääntelyyn ratkaisevan vuotokohdan, koska samalla myös useat kansainvälistä kiinteistö­sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset jäävät lain soveltamisalan ulkopuolelle.

Uudet säännökset edellyttävät seurantaa ja mahdollisia korjaustoimia saadun tiedon pohjal­ta. Seurannassa on tärkeä saada tietoa verotus­käytännöstä, koska verosuunnittelun menetel­mät voivat muuttua lainmuutoksen myötä. Valiokunta ehdottaa näistä syistä lainmuutosten vaikutusten käytännön seurantaa ja lain jatko­tarkastelutarvetta koskevaa lausumaa. Seuranta antaa tietoa myös esityksen vaiku­tuksista. Verotuottoarvioksi on esitetty nyt vuo­sitasolla noin 70 milj. euroa, eikä tätä ole ky­seenalaistettu valiokunnan kuulemisessa aina­kaan alaspäin. Viitteitä on siitä, että tuotto voisi olla myös tätä huomattavasti suurempi.

Lausumaehdotus:

Eduskunta edellyttää, että valtiovarainministeriö seuraa lainmuutoksen vaikutuksia yritystoiminnan edellytyksiin. Ministeriön tulee lisäksi yhdessä Verohallinnon kanssa erityisesti seurata lainmuutoksen vaikutuksia etuyhteydessä olevien yritysten pääomarakenteisiin ja velkojen korkojen vähentämisessä tapahtuviin muutoksiin sekä kartoittaa verotuskäytännössä mahdollisesti ilmeneviä uusia verosuunnittelutoimia.

Eduskunta edellyttää lisäksi, että valtiovarainministeriö arvioi lain kehittämistarpeita saadun tiedon sekä elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmän työn perusteella ja ryhtyy tarvittaviin toimiin lainsäädännön edelleen kehittämiseksi. Arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota erityisesti kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavien yritysten veroasemaan.

Mietintöön liittyy kaksi vastalausetta.

 

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.