Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut valmiiksi vanhuspalvelulakia koskevan mietintönsä (StVM 27/2012). Uusi laki parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä vahvistaa hänen mahdollisuuttaan vaikuttaa hänelle järjestettävien palvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan.

Lakia sovelletaan vanhuuseläkeikäiseen väestöön sekä sellaiseen iäkkääseen henkilöön, jonka toimintakyky on heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen vuoksi.

Iäkkään henkilön palvelujen turvaaminen edellyttää kattavaa palvelutarpeiden selvittämistä, jossa arvioidaan sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi muiden hänen hyvinvointiaan, toimintakykyään ja itsenäistä suoriutumistaan tukevien palvelujen tarve. Palvelujen tarve on selvitettävä viivytyksettä ja kokonaisvaltaisesti. Valiokunta korostaa, että palvelutarpeen selvittämisessä tulee ottaa huomioon iäkkään henkilön toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa.

Hoito ja huolenpito toteutetaan ensisijaisesti kotona tai kodinomaisessa asuinpaikassa. Pitkäaikaishoito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain silloin, kun se on lääketieteellisesti perusteltua tai jos se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua. Valiokunta korostaa, että lain tarkoituksena on turvata jokaiselle oikea asuin- ja hoitopaikka mukaan lukien laitoshoito sitä tarvitseville.

Iäkkäille avio- ja avopuolisoille on järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä. Valiokunta pitää tärkeänä, että säännöksen perusteella iäkkäille avio- ja avopuolisoille on järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä molempien niin halutessa myös sen jälkeen, kun toinen heistä tai kumpikin tarvitsee pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa muualla kuin aikaisemmassa kodissaan.

Laissa säädetään kunnan velvollisuudesta turvata iäkkään henkilön pitkäaikaisen hoitojärjestelyn pysyvyys. Järjestelyä voitaisiin kuitenkin muuttaa, jos iäkäs henkilö itse sitä toivoo tai jos se on tarpeen hänen palveluntarpeidensa muutoksen johdosta. Valiokunta yhtyi esityksen perusteluissa esitettyyn näkemykseen siitä, ettei esimerkiksi kilpailuttaminen sellaisenaan muodosta syytä hoitopaikan vaihtamiseen.

Lain myötä kunnille tulee täsmällisempiä velvoitteita suunnitella toimintaansa vastaamaan paremmin väestön ikääntymiseen, tukea ikäihmisten toimintakykyä sekä varmistaa palvelujen laatu. Henkilöstön määrän, koulutuksen ja tehtävärakenteen on vastattava toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden lukumäärää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelujen tarvetta.

Lakiehdotuksen mukaan asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä henkilöstön määrästä ja kelpoisuusvaatimuksista. Valiokunta ehdottaa, että asetuksenantovaltuus poistetaan lakiehdotuksesta ja että henkilöstömitoitusten toteutuminen arvioidaan vuoden 2014 aikana. Mikäli ympärivuorokautisessa hoidossa ei ole saavutettu suositusten mukaista henkilöstömitoitusta, valiokunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen lain täsmentämisestä.

Mietintöön sisältyy 2 vastalausetta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.