Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen sekä uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Sotkamo ja Kajaani (PSAVI/58/04.08/2011)

Vesien pilaantumisesta aiheutuvien vahinkojen käsittely jakautuu ns. luvan mukaisten ja muiden vahinkojen selvittämiseen.  Ennen yksityiskohtaista perehtymistä korvausasioihin aluehallintovirasto käsittelee kaivoksen lupa-asiat. Korvausratkaisut edellyttävät vielä aikaa vieviä maasto- ja muita selvityksiä.

Aluehallintovirastossa vireillä olevassa Talvivaaran kaivosta koskevassa hakemusasiassa on saapunut poikkeuksellisen paljon muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä. Kyse on suuresta asiakokonaisuudesta, jossa on ratkaistavana kaivoksen voimassaolevaan ympäristö- ja vesitalouslupaan liittyvät laaja-alaiset asiat, uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupa sekä korvauksiin liittyviä menettelyllisiä ja aineellisia kysymyksiä.

Korvauksien käsittelystä aluehallintovirasto on tiedottanut asianosaisia lupamenettelyn osana järjestetyissä katselmuksessa ja tarkastuksissa vuoden 2012 keväällä ja syksyllä. Lisäksi on annettu puhelinneuvontaa. Kaivoksen kipsisakka-altaan vuoto on lisännyt korvausasioiden käsittelyä koskevia yhteydenottoja ja erityisesti tiedusteluja, mihin viranomaiseen vaatimuksia tulisi esittää ja mihin määräaikaan mennessä.

Aluehallintovirasto määrää korvattavaksi ilman haitankärsijän vaatimustakin (virallisperiaatteella) toiminnasta johtuvasta vesistön pilaantumisesta ennalta arvioiden aiheutuvat vahingot. Virallisperiaate koskee vain myönnetyn luvan mukaisesta toiminnasta aiheutuvia vahinkoja. Pääsääntönä on lupa-asian ja korvauksien määräämisen samanaikaisuus: myöntäessään ympäristöluvan lupaviranomainen samalla määrää luvan mukaisesta toiminnasta johtuvasta vesistön pilaantumisesta aiheutuvat vahingot korvattavaksi. Samanaikaisuusperiaate ei koske muita kuin luvan mukaisia vahinkoja. Ympäristönsuojelulaissa on lisäksi säädetty mahdollisuus eriyttää korvauksien ja lupa-asian ratkaiseminen.

Vahingot, joita lupaa myönnettäessä ei ole ennakoitu aiheutuvan ja luvasta poiketen aiheutetut vahingot edellyttävät korvaushakemuksen (vaatimus) tekemistä aluehallintovirastolle.  Korvaushakemuksen tekeminen ja käsittely eivät ole sidottuja lupamenettelyyn ja -ratkaisuun, joten korvaushakemuksen voi tehdä niiden jälkeenkin. Aluehallintovirasto ei voi ennakkoon ottaa yksityiskohtaisesti kantaa siihen, milloin mikäkin korvaussaatava vanhentuu, mutta virasto viittaa lakiin velan vanhentumisesta. Laissa säädetty yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta siitä, kun vahingonkärsijä on saanut tietää tai hänen olisi pitänyt tietää vahingosta ja siitä vastuussa olevasta.

Aluehallintoviraston ratkaisutoiminnan kannalta olisi edullista ratkaista kaikki korvausvaatimukset samanaikaisesti. Tästä syystä ja tilanteessa, jossa lupapäätöksen arvioitiin (ennen kipsisakka-altaan vuotoa) valmistuvan vuoden 2013 alkupuolella, aluehallintovirasto on mm tarkastuskokouksissa pyytänyt toimittamaan mahdolliset korvausvaatimukset vuoden 2012 loppuun mennessä. Kyseinen suositusluonteinen määräaika ei ole sitova eikä syksyn 2012 allasvuodon osalta välttämättä edes suositeltava.

Kaivoksen vesistövaikutuksia koskevat lukuisat korvausvaatimukset aluehallintovirasto on toistaiseksi liittänyt vireillä olevaan kaivoksen lupa-asiaan. Kaivoksen kipsisakka-altaan vuoto kuitenkin siirtää lupapäätöksen valmistumisen myöhemmäksi, koska aluehallintovirasto vaatii Talvivaara Sotkamo Oy:ltä hakemuksen täydennyksiä ympäristöluparatkaisun kannalta keskeisistä vuotoon liittyvistä seikoista. Aluehallintovirasto ei näe tarpeelliseksi antaa uutta suositusta korvausvaatimusten jättämisen määräajaksi, vaan viittaa velan vanhentumisesta annettuun lakiin.

Aluehallintovirasto tulee tiedottamaan korvausasioiden käsittelystä viimeistään siinä yhteydessä, kun aluehallintovirasto antaa päätöksensä kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamista ja uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupaa koskevasta hakemuksesta. Korvausvaatimuksen esittäneet saavat tiedon päätöksestä postiosoitteeseensa.

AVIn toimivalta käsitellä korvausvaatimuksia rajoittuu ympäristölupa-asiassa vesistön pilaantumisesta aiheutuviin vahinkoihin. Korvausta muista ympäristövahingosta tai naapuruusoikeudellisesta rasituksesta haetaan kanteella käräjäoikeudesta (kuten pöly-, melu, haju-, tärinähaitat ja vahingot) tai kaivoslain perusteella maanmittaustoimistolta.  Käräjäoikeus ratkaisee vesistön pilaantumista koskevasta rikoksesta johtuvan korvausvaatimuksen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.