Ympäristörikokset ovat pääasiassa piilorikollisuutta ja menestyvät heikosti suomalaisessa rikosprosessissa. Suomen oikeuskäytännössä on erittäin harvinaista, että joku tuomitaan rangaistukseen törkeästä ympäristön turmelemisesta. Tyypillisimpiä ovat rikkomustyyppiset lainvastaisuudet ja ympäristön turmelemiset. Tyypillisimpiä seuraamuksia ympäristörikoksissa ovat sakkorangaistukset.

Tämä käy ilmi Kansallisen ympäristörikosseurantaryhmän juuri valmistuneesta ympäristörikoskatsauksesta.

Katsauksen mukaan rikoslain törkeän ympäristön turmelemisen tunnusmerkistöstä puuttuu taloudellisen hyödyn tavoittelu ja menettelyn suunnitelmallisuus. Luonnonsuojelurikoksesta puuttuu törkeä tekomuoto. Kansainvälisesti tarkasteltuna Suomessa on selvästi vähemmän poliisin tietoon tulleita ympäristörikoksia kuin muissa Pohjoismaissa.

Kansallisen ympäristörikosseurantaryhmän puheenjohtaja poliisiylitarkastaja Arto Hankilanoja Poliisihallituksesta sanoo, että ympäristörikoksiin liittyvä kokonaistarkastelu osoittaa rakenteellisia puutteita koko rikosprosessiketjussa.

Hänen mukaansa ympäristövaikutteiseen toimintaan myönnetyt lupakriteerit näyttävät olevan usein tulkinnanvaraisia ja rikostunnusmerkistöissä on puutteellisuuksia.

– Ympäristörikokset ovat yleensä vaikeasti paljastettavissa, esitutkinta on työlästä sekä erityisosaamista ja -välineistöä vaativaa. Syytteiden ja yhteisösakkovaatimusten hylkäämisprosentit ovat keskimääräistä korkeampia ja rangaistuksen mittaamisen osalta rangaistuskäytäntö on lievää. Ympäristörikoksiin liittyvää lainsäädäntöä, valvontaa ja viranomaisyhteistyötä olisi aihetta edelleen kehittää, Hankilanoja toteaa.

Kansallinen ympäristörikosten seurantaryhmä laatii vuosittain ympäristörikoskatsauksen. Edellisen katsauksen osalta Interpol on todennut Suomen työryhmän olevan johtavassa asemassa ympäristörikosseurantaraportin laadinnassa viranomaisyhteistyönä.

Kansallisen ympäristörikosten seurantaryhmän toimintaan osallistuvat Poliisihallitus, Keskusrikospoliisi, ympäristöministeriö, Tullihallitus, Valtakunnansyyttäjänvirasto, sisäministeriön rajavartio-osasto ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Ympäristörikoskatsaus vuodelta 2011

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.