Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi vuoden 2013 talousarvioesitystä koskevan mietintönsä (VaVM 39/2012 vp). Talousarvion loppusumma on mietinnön mukaan noin 54,5 mrd. euroa. Budjetin loppusumma kasvoi valiokunnan käsittelyssä 50,9 milj. eurolla.

Valtion talousarvio vuodelle 2013 on 7,5 mrd. euroa alijäämäinen. Alijäämä katetaan ottamalla lisää velkaa, jolloin vuoden 2013 lopussa valtionvelan arvioidaan olevan noin 92 mrd. euroa.

Valtiovarainvaliokunta totesi, että talousarvioesitystä käsitel­lään poikkeuksellisen epävarmassa taloustilanteessa, jossa talous on muun muassa velkakriisin ja heikentyneen suhdannetilanteen sekä väestön ikääntymisen vuoksi erittäin suurten haasteiden edessä.

Talousarvioesitys toteuttaa hallitusohjelman ja kehyspäätöksen linjauksia, joiden painopistealu­eita ovat köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäyty­misen vähentäminen, julkisen talouden vakaut­taminen sekä kestävän talouskasvun, työllisyy­den ja kilpailukyvyn vahvistaminen.

Valiokunta korosti, että julkinen talous tulee saada tasapainoon ja talous vahvalle ja kestävälle kasvu-uralle. Valiokunnan mielestä kestävyysvajeen umpeen kurominen pelkästään verotusta kiristämällä ja menoja leikkaamalla ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista, vaan on löydettävä ja selvitettävä myös ne asiat, jotka edistävät talouskasvua ja taloudet rakenteiden muutosta. Valiokunta katsoi, että talouden taantuessa väheneviä resursseja on perusteltua suunnata erityisesti kasvua tukeviin toimiin mm. kilpailukyvyn ja innovaatioiden sekä yritysten kansainvälistymisten edistämiseen.

Valiokunta painotti nuorten yhteiskuntatakuun merkitystä ja eri tahojen tiivistä ja saumatonta yhteistyötä. Valiokunta tulee seuraamaan yhteiskuntatakuun toteutumista.

Valiokunta edellytti myös, että hallitus käynnistää lisätoimia kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi.

Suurimmat määrärahalisäykset tehtiin liikenne- ja viestintäministeriön pääluokkaan. Lisäpanostuksia suunnattiin tiestön kehittämiseen (10 milj. euroa). Lisäksi valiokunta edellytti, että hallitus antaa ensi keväänä valtiovarainvaliokunnalle selvityksen liikennepoliittiseen selontekoon sisältyvän kehittämisohjelman rahoituksen turvaamisesta.

Lastensuojeluun edistämiseen lisättiin 3,4 milj. euroa. Lisäksi valiokunta edellytti, että Helsingin Meilahteen rakennettavan uuden lastensairaalan tarvitsema valtion rahoitusosuus otetaan huomioon seuraavassa 2014-2017 koskevassa kehyspäätöksessä.

Sotainvalidien ja veteraanien kuntoutukseen osoitettiin yhteensä 9 miljoonan euron lisäresurssit. Näin eduskunta halusi kunnioittaa veteraaneja Suomen itsenäisyyden 95-vuotisjuhlan johdosta.

Työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan osoitettiin 5,4 milj. euroa mm. yritysten kansainvälistymiseen, matkailun edistämiseen sekä talous- ja velkaneuvonnan lisäämiseen.

Muita merkittäviä lisäyksiä olivat panostus oppisopimuskoulutuksen (2 milj. euroa) ja lastentarhanopettajien koulutuksen (1,7 milj. euroa) lisäämiseen, puolustusvoimien kertausharjoitusten lisäämiseen (1 milj. euroa) sekä tuomioistuinten ruuhkien purkamiseen (1 milj. euroa).

Myös ympäristöhankkeisiin lisättiin rahoitusta. Metso-ohjelmaan kohdennettiin miljoonan euron ja Itämeren tilan parantamiseen 800 000 euron lisäys. Siirtoviemärihankkeisiin lisättiin 1,4 miljoonaa euroa ja vesihuoltotöihin 2 miljoonaa euroa.

Mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta.

Täysistunnossa mietinnön käsittely alkaa maanantaina 17. joulukuuta, ja tavoitteena on, että eduskunta hyväksyy valtion talousarvion 2013 lopullisesti keskiviikkona 21. joulukuuta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.