Eri viranomaisten yhteistyö on tärkeässä roolissa yleisötapahtumien turvallisuuden varmistamisessa, koska tapahtumien eri puolia valvovat useat eri viranomaiset. Tapahtumien turvallisuutta parantavia käytäntöjä ovat esimerkiksi viranomaisten yhteiset palaverit ennen ja jälkeen tilaisuuden sekä yhteistarkastukset tapahtumassa. Myös yleisötilaisuuksien järjestäjät hyötyvät saadessaan palavereissa tai yhteistarkastuksilla tietoonsa yhdellä kertaa kaikki heitä koskevat määräykset.

Yleisötilaisuuksiin, kuten festivaaleihin, konsertteihin ja kesätapahtumiin liittyy usein paljon riskitekijöitä, jos tilaisuuksien turvallisuuden suunnittelu ei ole kunnossa.

– Koska yleisötilaisuuksia valvovat Tukesin lisäksi myös muut viranomaiset, esimerkiksi poliisi ja pelastuslaitos, parhaaseen lopputulokseen päästään valvomalla tilaisuuksia yhdessä. Hyviä käytäntöjä ovat viranomaispalaverit ennen ja jälkeen tilaisuuden ja viranomaisten yhteistarkastukset kohteessa. Myös viranomaisten vaatimiin ilmoituksiin on kehitetty paikoin lomakkeita, joissa voi kerralla antaa kaikkien keskeisten viranomaisten vaatimat tiedot, ylitarkastaja Kaarina Kärnä Tukesista sanoo.

Suurin osa yleisötapahtumien valvonnassa havaituista puutteista on liittynyt turvallisuussuunnitteluun ja varautumiseen, mitä vuoden 2012 alusta voimaantullut kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö sääntelee entistä tarkemmin.

Laki vaatii tapahtumanjärjestäjiltä selvityksiä turvallisuudesta kirjallisesti

Vuoden alussa muuttunut kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö yleisötapahtumien järjestämisestä terävöitti tapahtumien turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Nyt tapahtumilta edellytetään turvallisuusasiakirjaa, eli selvitystä siitä, miten tapahtumanjärjestäjät ovat varautuneet esimerkiksi mahdollisiin onnettomuuksiin, olosuhteiden muutoksiin tai yllättävien asiakasmäärien hallintaan ja kuinka he pyrkivät ennaltaehkäisemään vaaratilanteita. Kuluttajaturvallisuuslain mukaisen turvallisuusasiakirjan voi tarvittaessa yhdistää myös muuhun suunnitelmaan, esimerkiksi pelastuslain mukaiseen pelastussuunnitelmaan.

– Meille tulee paljon kysymyksiä siitä, millaisilta tapahtumilta turvallisuusasiakirja vaaditaan. Lain mukaan turvallisuusasiakirja pitää tehdä, jos tapahtuma itsessään sisältää suuren riskin onnettomuudelle joko väkimääränsä tai tapahtuman erityisluonteen takia. Esimerkiksi laskiaisrieha, jossa on pulkkamäkeä, poniratsastusta ja muuta onnettomuusriskin sisältämää ohjelmaa, täyttää edellä mainitut vaatimukset, Kärnä kertoo.

Lisäksi uuden lain mukaan tapahtumista pitää tehdä ennakkoilmoitus siihen kuntaan, jonka alueella tapahtuma järjestetään. Tukesin sivuilta löytyy valmis kaavake ennakkoilmoituksen tekoon ja ohjeet turvallisuusasiakirjan laatimiseksi.

Yleisötilaisuuksien turvallisuuden valvontaan alettiin kiinnittää erityistä huomiota kaksi vuotta sitten, kun kunnat, aluehallintovirastot ja Tukes valvoivat tapahtumia tehostetusti yhteisprojektissa, jossa kohteena oli 69 yleisölle suunnattua tapahtumaa.  Projektilla pyrittiin löytämään valvontaan toimivia keinoja ja käytäntöjä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.