Useiden asukkaiden esittämien pyyntöjen perusteella Kainuun ELY-keskus tutkitutti marraskuussa vesinäytteitä talousvesikaivoista Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaan vuodon vuoksi. Tutkimuksista sovittiin yhdessä Kainuun maakunta -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon kanssa.

Tutkimuksella haluttiin hankkia taustatietoja kaivoveden laadusta ja vastata asukkaiden kyselyihin. ELY-keskuksen tutkituttamat kaivot sijaitsivat kaivosalueen ulkopuolella. Näytteitä on otettu mm. Kivijärven rannalla olevista kaivoista, Tuhkakylän alueelta sekä Laakajärven rannalta.

Tutkimustuloksien perusteella talousvesikaivoissa ei ole havaittavissa kipsisakka-altaan vuodon aiheuttamia vaikutuksia. Muutamissa kaivoissa mangaani-, rauta- ja alumiinipitoisuudet ylittivät sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (401/2001) laatusuositukset. Yhdessä kaivossa nikkelipitoisuus ylitti talousveden laatuvaatimuksen. Havaitut pitoisuudet vastaavat kuitenkin tasoja, joita voi esiintyä luonnostaan kaivovesissä. Tutkittujen talousvesien uraanipitoisuudet (<0,01 – 1,14 mikrogrammaa litrassa) alittavat toimenpiderajan. Toimenpideraja juomaveden uraanipitoisuudelle on 100 mikrogrammaa litrassa, joka perustuu uraanin säteilyvaikutuksiin (Säteilyturvakeskus).

Maa- ja kallioperässä pohjavesi liikkuu hitaammin verrattuna pintavesien liikkeeseen, joten kipsisakka-altaan vuodosta johtuva mahdollinen pohjavesivaikutus näkyy niin ikään viiveellä. Pohjavesivaikutuksia selvitetään mm. geofysikaalisin menetelmin ja pohjavesiseurannan laajentamisella.

Kainuun ELY-keskus on tutkituttanut lisää talousvesinäytteitä joulukuussa, ja niiden tulokset saadaan myöhemmin. Kunnan terveysvalvonta tiedottaa tutkimustuloksista niille talouksille, joiden kaivovesinäytteet on tutkittu.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.