Eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain (583/2008) mukaan eräiden elatusapujen, korvausten ja elatustuen määrät tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin (1951:10=100) nousua vastaavasti. Vuotuinen muutos lasketaan kuluvan vuoden lokakuun ja edellisen vuoden lokakuun elinkustannusindeksin pistelukujen mukaan. Lain tarkoittamia korvauksia ovat avioliittolain, lapsen elatuksesta annetun lain ja vahingonkorvauslain tarkoittama elatusapu, rikosvahinkolaissa tarkoitettujen tulojen tai elatuksen vähentymisestä tai elatusvelvollisen menetyksestä toistuvina avustuksina maksettavat korvaukset sekä elatustukilaissa tarkoitettu elatustuki.

Elinkustannusindeksin pisteluku oli 1827 lokakuussa 2011 ja 1875 lokakuussa 2012. Elinkustannusindeksin nousu lokakuusta 2011 lokakuuhun 2012 oli 2,63 prosenttia.

Eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetussa laissa määriteltyjä elatusapuja, kor­vauksia ja elatustukia korotetaan 2,63 prosenttia 1.1.2013 lukien.

Korotus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatusapusopimuksia niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta.

Elatusapujen indeksikorotustaulukko

Korotus alkaen

Korotus-%

            Mitä elatusapua koskee
    1.1.1995

5 %

ennen 1.1.1993 vahvistettu

    1.1.2000

5 %

ennen 1.1.1995 vahvistettu

    1.1.2002

5 %

ennen 1.1.2000 vahvistettu

    1.1.2007

5 %

ennen 1.1.2002 vahvistettu

    1.1.2009

5 %

ennen 1.1.2007 vahvistettu

    1.1.2010      2,297 %

kaikkiin sopimuksiin

    1.1.2011        2,38 %

kaikkiin sopimuksiin

    1.1.2012        3,57 %

kaikkiin sopimuksiin

    1.1.2013        2,63 %

kaikkiin sopimuksiin

Elatustuki 1.1.2013 alkaen

Täysimääräisen elatustuen määrä on 1.1.2013 lukien 151,85 euroa kuukaudessa lasta kohden.

Elatusapuohjeen rahamäärien indeksitarkistus

Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi valmisteltiin oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä vuosina 2005-2007. Se annettiin kunnille 14.6.2007 sosiaali- ja ter­veysministeriön kuntatiedotteella 7/2007. Ohje on julkaistu oikeusministeriön julkaisuna 2007:2 ja se on sekä suomen- että ruotsinkielisenä löydettävissä oikeusministeriön Internet-sivuilta.

Ohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa kuntien sosiaaliviranomaisten toimintaa, kun ne opastavat vanhempia elatusavun oikean määrän arvioimisessa ja harkitsevat, voidaanko vanhempien tekemä sopimus elatusavusta vahvistaa. Ohje perustuu lapsen elatuksesta annetun lain (704/1975) säännöksiin. Sillä ei kuitenkaan ole viranomaisten toimintaa sitovaa vaikutusta, vaan se on oikeudelliselta luonteeltaan elatusapujen määräytymisperusteita koskeva suositus.

Ohjeessa olevat rahamäärät perustuvat sen valmisteluajan tilanteeseen. Jotta ohje säilyttäisi ajan-mukaisuutensa, ohjeessa olevia rahamääriä tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta prosentti-määrällä, joka vastaa elatusapuihin tulevaa indeksikorotusta. Elatusavut nousevat vuoden 2013 alusta 2,63 prosenttia.

Muutoksen laskemisen jälkeen tulos on pyöristetty lähimpään tasaeuroon. Ohjeen kohdassa 4.2. olevat luonapitovähennysten summat on kuitenkin pyöristetty lähimpään 50 senttiin.

Elatusapuohjeessa olevat rahamäärät ovat 1.1.2013 lukien seuraavat: 

kohta 2.2.2. Yleisten kustannusten määränä pidetään:
lapsen ollessa 0-6-vuotias 291 euroa kuukaudessa;
lapsen ollessa 7-12-vuotias 338 euroa kuukaudessa;
lapsen ollessa 13-17-vuotias 455 euroa kuukaudessa.

kohta 3.3.1.2.: Yleisten elinkustannusten määränä pidetään: yksin asuvan henkilön tai yksinhuoltajan osalta 583 euroa kuukaudessa; ja avioliitossa, avioliiton-omaisessa suhteessa tai muussa parisuhteessa elävän henkilön osalta 490 euroa kuukaudessa.

kohta 3.3.6.4. Jos vanhemman aviopuoliso on hyväksyttävästä syystä kokonaan tai osaksi vanhemman elatuksen varassa, vanhempi saa vähentää aviopuolisonsa yleisiin elinkustannuksiin ja asumis-kustannuksiin tarvittavan määrän. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin yleisten elinkustannusten osalta 490 euroa kuukaudessa ja asumiskustannusten osalta 3.3.2. kohdan 1-5 kappaleen mukaan laskettu määrä.

kohta 3.3.6.5. Jos vanhemman avopuoliso on avopuolisoiden yhteisen lapsen hoidon vuoksi kokonaan tai osaksi vanhemman elatuksen varassa, vanhempi saa vähentää avopuolisonsa elinkustannuksiin tarvittavan määrän, kuitenkin enintään 244 euroa kuukaudessa.

kohta 3.3.7. Lapsen tapaamisoikeuden toteuttamisesta aiheutuvat matkakustannukset otetaan huomioon sen vanhemman elatuskyvyn vähennyksenä, joka vastaa niistä. Kustannukset otetaan huomioon halvimman tarkoituksenmukaisen matkustustavan käyttämisestä aiheutuvien kustannusten mukaisesti. Vähennyksen saa kuitenkin tehdä vain siltä osin kuin kustannusten määrä lasta kohden ylittää 117euroa kuukaudessa. Vähennyksen enimmäismäärä on 117 euroa kuukaudessa lasta kohden.

Kohta 4.2.1. Luonapitovähennyksen määrä ilmenee seuraavasta taulukosta:

Luonapidon määräkeskimäärin 0-6-vuotias lapsi 7-12-vuotias lapsi 13-17-vuotias lapsi
alle 7 yötä kuukaudessa ei vähennystä ei vähennystä ei vähennystä
7-9 yötä kuukaudessa 30,50 32,50 36,00
10-12 yötä kuukaudessa 41,00 44,00 50,00
13-15 yötä kuukaudessa 53,00 57,00 62,50

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.