Pirkanmaan käräjäoikeus on 18.12.2012 tuominnut sastamalalaisen Vammalan Kuljetuspojat Oy:n menettämään rikoksella saatuna taloudellisena hyötynä 10.000 €. Yhtiön toimitusjohtaja tuomittiin työturvallisuusrikoksesta ja tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisesta 30 päiväsakon eli 1.620 €:n sakkorangaistukseen. Syyttäjä vaati jutussa myös yhteisösakkoa, mutta se jätettiin tuomitsematta, koska toimitusjohtaja omistaa yhtiön kokonaan itse.

Käsiteltävänä oli yhtiössä vuonna 2010 tehdyt runsaat ylityöt. Enimmillään ylitöitä odotusaikoineen oli teetetty työntekijällä 1.129,5 tuntia. Useilla yhtiön työntekijöillä oli teetetty ylitöitä reippaasti yli lain salliman 330 tunnin maksimirajan. Ylityöt paljastuivat vuonna 2011 tehdyllä työsuojelutarkastuksella.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että koska ylitöitä oli työntekijöillä teetetty niin runsaasti yli sallitun rajan, oli kyseessä työturvallisuusrikos. Työturvallisuuslain mukaan jos työntekijän todetaan työssään kuormittuvan hänen terveyttään vaarantavalla tavalla, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi. Tässä tapauksessa erittäin pitkiin työaikoihin ei ollut puututtu, vaikka tilanne oli toimitusjohtajan tiedossa.

Käräjäoikeus totesi, että ylipitkiin työaikoihin liittyy univaikeuksia, sydänterveyden heikkenemistä ja sokeriaineenvaihdunnan häiriintymistä. Lisäksi poikkeaviin työaikoihin liittyy väsymyksen vuoksi kohonnut työtapaturman riski. Työn vaarojen järjestelmällinen selvittäminen ja arviointi on työnantajan tehtävä. Tällöin on otettava huomioon muun ohella työn kuormitustekijät. Laittomien ylitöiden määrä oli suuri ja työaikalain säännösten rikkominen järjestelmällistä eli ylitöiden tekemistä ei ollut valvottu. Käräjäoikeuden käsityksen mukaan myös suurilla odotusajoilla on merkitystä asiassa, vaikka niitä ei lueta työajaksi. Erityisesti yöaikaan liittyvän odottamisen voidaan olettaa vaikeuttavan rentoutumista ja nukkumista.

Menettämisseuraamuksen osalta käräjäoikeus totesi, että vaikka yhtiö on ollut tappiollinen, sen saamaa taloudellista nettohyötyä voi kuitenkin olla myös se, että liiketappion määrä on jäänyt pienemmäksi kuin mitä se olisi jäänyt ilman laittomia ylitöitä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.