Sivistysvaliokunta perää korjausrakentamiseen lisää yhteistyötä ja koulutusta homevaurioiden poistamiseksi. Valiokunta on antanut lausunnon tarkastusvaliokunnalle rakennusten kosteus- ja homeongelmista tehdystä tutkimuksesta (SiVL 14/2012 vp  – TRO 1/2011 vp).

Laajat homevauriot ja muut rakennusten kunto-ongelmat osoittavat, että Suomessa puuttuu osaamista muun muassa suunnittelusta, rakentamisesta ja materiaalivalinnoista. Asiantuntijaselvityksen mukaan pätevöityneitä erikoisosaajia on maassamme liian vähän korjausvelan pysyvän vähentämisen tarpeeseen nähden. Niin rakennusalan peruskoulutuksessa, täydennyskoulutuksessa kuin esimerkiksi kuntien rakennusvalvonnassa on puutteita. Jo pelkästään materiaalien muuttuminen vaatii ammattiosaajien osallistumista riittävän usein täydennyskoulutukseen.

Valiokunta pitää tarpeellisena sitä, että tarkastusvaliokunta selvittää, miten rakennusten elinkaariohjaus saadaan kuntoon. Tarvitaan uutta toimintakulttuuria ja oikeita toimintamalleja homevauriokorjausprosesseissa sekä tehokasta rakennusvalvontaa ja riittävää rakennustekniikan koulutusta.

Sivistysvaliokunta esittää, että tarkastusvaliokunta selvittää vielä kosteus- ja homevaurioiden terveydellisiä vaikutuksia niin, että saadaan monipuolista tietoa, jonka pohjalta voidaan tehdä oikeita päätöksiä ja suunnata julkisia voimavaroja tehokkaalla tavalla tilanteen parantamiseksi. Valiokunta korostaa, että asiantuntija-arvion mukaan koulujen sisätiloissa päästölähteet voidaan löytää ja poistaa haitta-aineiden tuloreittien jäljittämisen avulla.  Kun päästölähteet on mahdollista poistaa rakennuksesta hyvällä osumatarkkuudella, voidaan myös korjausrakentamisen kustannukset kohdentaa oikein.

Valiokunnan mielestä on välttämätöntä laatia riittävän tiukka ohjeistus, jolla eri tahojen yhteistyötä lisätään. Koko ketju rakentamisen suunnittelusta aina rakennuksen elinkaaren loppuun olisi osattava hoitaa korkealla osaamisella sekä pätevyysvaatimuksilla niin, että kouluissa ja päiväkodeissa olevien terveys ei enää tulevaisuudessa vaarannu.

Koulu- ja päiväkotirakennuksissa sekä kiinteistöjen hoidossa tulisi kiinnittää huomiota kaikkeen kemikaalikäyttöön. Valiokunta hämmästelee mm. sitä, että Suomessa käytetään biosidejä niin rakennusmateriaaleissa kuin sisätiloissa.

Valiokunta pitää hyvänä myös ns. konsortiokoulun ajatusta, jonka mukaan eri osaamisalat yhdistetään ja tavoitteena on luoda tervettä, mutta kuitenkin energiaa säästävää rakentamista ja korjausrakentamista.

Koko lausunto on luettavissa eduskunnan verkkosivuilla:

http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/sivl+14/2012

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.