Arvonlisävero nousee kautta linjan

Kaikkia arvonlisäverokantoja korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä, mikä lisää valtion verotuottoa 830 miljoonaa euroa. Myös vakuutusmaksuvero nousee prosenttiyksiköllä, mikä kasvattaa verotuottoa 30 miljoonaa euroa.

Yleinen arvonlisävero nousee vuoden vaihteessa 23 prosentista 24 prosenttiin ja ruuan, ravintolapalveluiden ja rehujen arvonlisävero nousee 13 prosentista 14 prosenttiin. Lääkkeiden, kirjojen, tilattujen lehtien, liikuntapalveluiden, henkilökuljetusten, majoituspalveluiden sekä kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien arvonlisävero nousee 9 prosentista 10 prosenttiin.

Korotettua veroa peritään tavaroista ja palveluista, jotka luovutetaan ostajalle vuoden 2013 puolella. Jos tavarasta tai palvelusta maksetaan etukäteen, määräytyy arvonlisäverokanta ennakkomaksun maksupäivän perusteella.

Ansiotulojen verotus kiristyy, yli 100 000 euron tuloille uusi progressioporras

Valtion tuloveroasteikkoon tulee vuonna 2013 uusi progressioporras. Veroa peritään 100 000 euroa ylittävistä tuloista 31,75 %. Vuonna 2012 ylin porras on ollut 70 300 euron kohdalla. Kaikista sen ylittävistä tuloista valtion tulovero on ollut 29,75 %. Uusi yli 100 000 euron tulojen progressioporras koskee noin 50 000 tulonsaajaa ja sen arvioidaan kerryttävän valtiolle verotuottoja 30 miljoonaa euroa.

Valtion tuloveroasteikko säilyy muilta osin vuonna 2013 ennallaan, joten ansiotulojen nouseminen kiristää progressiivisen tuloveroasteikon mukaan määräytyvää verotusta.

Kaikkein pienimpien tulojen verotusta kevennetään hieman kasvattamalla kunnallisverotuksen perusvähennystä 2 850 eurosta 2 880 euroon. Verosta tehtävän työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan 945 eurosta 970 euroon. Sekä perusvähennys että työtulovähennys ovat tulosidonnaisia ja painottuvat pieniin tuloihin.

Eläketuloille uusi lisävero

Yli 45 000 euron eläkettä saaville tulee oma eläketulon lisävero. Se on 6 prosenttia eläketulon 45 000 euroa ylittävästä osasta. Eläketulon lisäveron arvioidaan kohdistuvan 45 000 eläkeläiseen ja veron tuotoksi arvioidaan 50 miljoonaa euroa. Eläketulon lisävero koskee vain eläketuloja. Eläkeläisen palkkatuloista ei sitä peritä.

Yli miljoonan euron perinnöille ja lahjoille väliaikainen kiristys

Perintö- ja lahjaveroasteikkoon tulee vuosille 2013 – 2015 ylimääräinen veroporras 1 000 000 euroa ylittävälle osalle perintöosaa tai lahjaa. Korotus on kolme prosenttiyksikköä. Yli miljoonan euron perinnöstä tai lahjasta menevä vero on vuosina 2013 – 2015 I veroluokassa 19 prosenttia ja II veroluokassa 35 prosenttia.

Vakuutuslahjat verolle

Säästöhenkivakuutuksen avulla on voinut siirtää lähisukulaisille 8 500 euroa verovapaasti kerran kolmessa vuodessa. Nyt tämä etuus poistetaan. Vuodesta 2013 lukien lahjana verotetaan vakuutussijoituksen pääoma, joka maksetaan vakuutetun lähiomaiselle. Vakuutukselle kertynyt tuotto verotetaan saajan pääomatulona. Jos vakuutussuoritus maksetaan muulle kuin lähisukulaiselle edunsaajamääräyksen nojalla, on koko maksettu vakuutussuoritus saajan pääomatuloa.

Yleisradiovero televisiomaksun tilalle

Vuoden 2013 alusta alkaen uusi yleisradiovero korvaa aiemman televisiomaksun. Vuonna 2012 televisiomaksu oli 252 euroa ja se perittiin vain niiltä, joilla oli televisiovastaanotin.
Yleisradioveroa maksavat kaikki Suomessa yleisesti verovelvolliset henkilöt, jotka ovat täyttäneet vuoden loppuun mennessä 18 vuotta. Yleisradiovero on henkilökohtainen eikä talouskohtainen, kuten televisiomaksu oli.

Henkilöiden yleisradiovero on 50 – 140 euroa tuloista riippuen. Veron määrä on 0,68 % puhtaiden ansio- ja pääomatulojen yhteismäärästä. Alle 50 euron veroa ei peritä, joten yleisradioveroa joutuvat maksamaan ne, joiden puhtaiden ansio- ja pääomatulojen määrä on vähintään 7 353 euroa. Enimmäismäärän 140 euroa maksavat ne, joiden vuositulot ovat vähintään 20 588 euroa. Yleisradiovero otetaan huomioon määrättäessä henkilöille ennakonpidätysprosentteja vuodelle 2013.

Yleisradioveroa maksavat myös osakeyhtiöt ja muut yhteisöt 140 – 3 000 euroa. Henkilöyhtiöt eivät maksa yleisradioveroa. Liiketoimintaa harjoittamattomat yhteisöt jäävät kokonaan veron ulkopuolelle.

Asuntokaupan varainsiirtovero nousee

Asunto-osakkeen kauppahinnasta maksettava varainsiirtovero nousee 1,6 prosentista 2 prosenttiin. Samassa yhteydessä muuttuu myös veropohja, jonka mukaan varainsiirtovero lasketaan. Muutokset tulevat voimaan 1.3.2013 lukien. Sen jälkeen tehdyissä kaupoissa kauppahinnan lisäksi vero on maksettava myös huoneiston osuudesta yhtiön velkaan, jos osakkaalla on oikeus tai velvollisuus maksaa osuutensa yhtiön velasta.

Asuntolainojen korkovähennystä viilataan

Vakituiseen asuntoon kohdistuvan velan korkojen vähennyskelpoinen osuus pienenee 80 prosenttiin vuonna 2013.  Vuonna 2012 vähennyskelpoinen osuus asuntolainan koroista oli 85 prosenttia.

Vapaaehtoisen eläkkeen ja PS-tilien ikäraja nousee 68 vuoteen

Uusien vuonna 2013 tehtyjen vapaaehtoisten eläkevakuutussopimusten, pitkäaikaissäästösopimusten (PS-tilit) ja kollektiivisen lisäeläkevakuutuksen vakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia vain, jos sopimuksen mukainen eläkeikä on vähintään lykätyn vanhuuseläkkeen ikäraja 68 vuotta. Vanhojen sopimusten perusteella maksettujen maksujen vähennysoikeus säilyy eikä niiden eläkeikää tarvitse korottaa. Aikaisemmin eläkkeen alaraja oli vapaaehtoisessa eläkevakuutuksessa ja PS-tilissä 63 vuotta ja kollektiivisessa lisäeläkkeessä 60 vuotta.

Kilometrikorvausta leikataan, määrä edelleen 45 senttiä kilometriltä

Verohallinto vahvistaa vuosittain verovapaan kilometrikorvauksen määrän. Verohallinnon päätös perustuu Valtion työmarkkinalaitoksen laskelmiin keskimääräisestä kilometrikustannuksesta. Vuonna 2013 Verohallinto määrää verovapaan kilometrikorvauksen suuruudeksi 95 % Valtion työmarkkinalaitoksen laskemasta keskimääräisestä kilometrikustannuksesta. Vuoden 2013 kustannuksiksi työmarkkinalaitos on laskenut 47 senttiä kilometriltä, joten vuonna 2013 verovapaa kilometrikorvaus on 45 senttiä kilometriltä eli sama kuin vuonna 2012.

Kotitalousvähennys myös ulkomailla tehdystä työstä

Koska verotuksessa ei saa suosia Suomalaisia yrityksiä muiden EU ja ETA-maiden yrityksiin verrattuna, on lakia muutettu niin, että Suomeen veronsa maksava saa vähentää myös ulkomaalaiselle yritykselle ulkomailla tehdystä työstä maksamansa työkorvauksen. Edellytyksenä on, että ulkomaalainen yritys on merkitty Suomen ennakkoperintärekisteriin tai oman maansa vastaavaan rekisteriin.

Jos vastaavaa rekisteriä ei ole yrityksen kotimaassa, on vähennystä vaativan esitettävä vähennyksensä perusteeksi yrityksen kotimaan viranomaisen todistuksen siitä, että yritys on maksanut veronsa ja antanut säädetyt veroilmoitukset.

Yritysten maksamien korkojen vähennysoikeutta rajoitetaan

Lainsäätäjä tukkii kansainvälisiltä konserneilta yhden keinon siirtää Suomessa tehtyjä voittoja kevyemmän verotuksen maihin rajoittamalla korkojen vähennysoikeutta.

Rajoitukset koskevat vain elinkeinotoiminnassa maksettuja korkoja, jos nettokorkomenojen määrä on vuodessa yli 500 000 euroa. Vaikka rajoitus soveltuisi vain muutamaan sataan yritykseen, on säännöksen verotuotoksi arvioitu 70 miljoonaa euroa.

Yrityksille korotetut poistot tuotannollisista investoinneista

Elinkeinotoimintaa harjoittava verovelvollinen voi tehdä poistot tuotantorakennuksesta kaksinkertaisena kahtena ensimmäisenä käyttövuonna. Rakennuksen rakentamistyön on pitänyt alkaa aikaisintaan 1.1.2013 ja se on otettava tuotantokäyttöön ennen verovuoden 2015 päättymistä. Korotettu poisto-oikeus koskee myös uusia tuotantokoneita, joita käytetään tehtaassa tai työpajassa.

Yrityksille uusi t&k -vähennys

Tutkimus- ja kehitystoimintaa on tarkoitus tukea myöntämällä yrityksille vuosina 2013 – 2015 lisävähennys tutkimushenkilökunnan palkoista. Lisävähennys olisi 100 % maksetuista palkoista ja se tehdään sen lisäksi, että palkat vähennetään normaalisti elinkeinotoiminnan tuloksesta.

Lisävähennyksen enimmäismäärä on 400 000 euroa ja vähimmäismäärä 15 000 euroa. Vähennys koskee vain osakeyhtiöitä ja osuuskuntia.

Hallituksen esityksen luonnoksen mukaan ehdotettu tuki tutkimus- ja kehitystoimintaan on EU-sääntöjen mukainen ja sen osalta riittää ilmoitus komissiolle, joten lain on tarkoitus tulla voimaan heti vuoden 2013 alkaessa.

Bisnesenkeleille uusi verokannustin

Yksityishenkilö, joka sijoittaa listaamattoman osakeyhtiön osakepääomaan rahaa vuosina 2013 – 2015, saa vähennyksen pääomatuloistaan. Vähennyksen ei ole tarkoitus olla lopullinen veroetu, vaan vähennys tuloutuu, kun sijoittaja myy osakkeensa tai muutoin luopuu osakkuudestaan. Vähennyksen edellytyksenä on, että kohdeyhtiö on pieni ja uusi elinkeinotoimintaa harjoittava osakeyhtiö. Vähennys tulee voimaan, jos Euroopan unionin komissio sen hyväksyy.

Harmaata taloutta tukitaan tehostamalla valvontaa rakennusalalla

Vuoden 2013 lokakuusta lähtien rakennustyömaan pääurakoitsijan tai sellaisen puuttuessa rakennuttajan on annettava Verohallinnolle kuukausittain tiedot työmaalla työskennelleistä työntekijöistä ja itsenäisistä ammatinharjoittajista.

Työntekijätietojen lisäksi rakennustyötä tilaavien on toimitettava Verohallinnolle kuukausittain tiedot kaikista yrityksistä, jotka suorittavat tilaajalle rakentamispalvelua tai rakennustelineiden pystytys- tai purkutyötä taikka vuokraavat työvoimaa sellaisiin töihin.

Yksityisen rakennuttajan on ilmoitettava rakentamistyön suorittaneet työntekijät ja yritykset Verohallinnolle ennen rakennuksen käyttöönottoa edeltävää loppukatselmusta. Yksityishenkilön tiedonantovelvollisuus koskee vain sellaista rakentamistyötä, jota varten tarvitaan rakennuslupa.

Pankkivero otetaan käyttöön

Vuosina 2013 – 2015 talletuspankeilta ryhdytään keräämään väliaikaista pankkiveroa, joka suoritetaan valtiolle.

Veromuutokset 2013 lyhyesti (pdf)
Palkansajaan verotuksen muutos eri tulotasoilla vuonna 2013 (pdf)
Palkansaajan tuloveroprosentti 1991 – 2013 ja keskituloisen ostovoima 2000-luvulla (pdf)
Esimerkkejä arvonlisäverokantojen kiristyksen vaikutuksista (pdf)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.