Suomen Riistakeskus on 10.12.2012 antanut juukalaiselle henkilölle metsästyslain 41 §:n nojalla poikkeusluvan kahden suden metsästämiseen rajatulla alueella Juuan kunnassa. Lupa on ollut voimassa 31.12.2012 saakka. Toinen susi on kaadettu lupakauden alussa ja toista sutta on haavoitettu 29.12.2012, mistä haavoittamisesta on asianmukaisesti ilmoitettu poliisille.

31.12.2012 luvanhaltijan edustaja on ilmoittanut poliisille, että haavoitettua sutta ei ole saatu lopetettua luvan määräajan puitteissa, eikä Riistakeskuksella ole ollut valmiuksia jatkaa luvan voimassaoloa välittömästi, minkä vuoksi Pohjois-Karjalan poliisilaitos otti asian käsiteltäväkseen.

Poliisilaitos antoi 31.12.2012 poliisilain 25 §:n nojalla määräyksen suden lopettamisesta. Määräyksen perusteena olivat toisaalta eläinsuojelulliset syyt ja toisaalta se, että haavoittunut susi saattaa aiheuttaa vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Poliisilain nojalla annettu lopettamismääräys ei ole metsästystä, eikä sen täytäntööntano ole sidottu metsästysoikeuteen eikä muihin metsästyslain säännöksiin. Määräys on voimassa 3.1.2013 saakka ja sitä jatketaan 6.1.2013 saakka, mikäli määräys ei johda toimenpiteisiin. Poliisi pyysi määräyksen toimeenpanoa Juuan riistanhoitoyhdistyksen suurriistavirka-apuorganisaatiolta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.