Tulipaloissa kuoli viime vuonna 80 ihmistä, selviää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ennakkotiedoista. Palokuolemien määrä nousi huomattavasti edellisvuodesta, jolloin kuolleita oli 67. Yleisin yksittäinen syy tulipalokuolemiin näyttää jälleen olleen tupakointi. Yli 65-vuotiaiden osuus palokuolemista oli viime vuonna noin kolmannes.

Asuinrakennusten palot pysyivät vuonna 2012 suunnilleen samalla tasolla kuin vuotta aiemmin, noin 3300:ssa, mutta palokuolemien määrä on jälleen lisääntynyt. Vuonna 2012 tulipaloissa kuoli 80 ihmistä, kun 67 menehtyi paloissa vuonna 2011 ja 81 vuonna 2010. Viime vuoden palokuolleista 62 oli miehiä ja 16 naisia, kahden sukupuoli ei selvinnyt tietolähteistä.

Palokuolemat sattuvat valtaosaltaan asunnoissa. Omakotitalopaloissa kuolleita oli viime vuonna 42, kerrostaloissa 17 sekä rivi- ja muissa pientaloissa 11. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tavoitteena onkin asumisen ja arjen turvallisuuden kehittäminen. Toiminnan painopisteenä on yli 65-vuotiaiden ihmisten asumisen paloturvallisuuden parantaminen.

Yli 65-vuotiaat ovat merkittävä ikäryhmä palokuolematilastoissa, kun tapausten määrää vertaa heidän osuuteensa väestöstä. Ikäihmisten osuus on noin kolmannes palokuolemista ja noin 18 prosenttia väestöstä. Tähän on vaikuttanut osittain yhteiskunnan ikärakenteen muutos. SPEK muistuttaakin, että yksinasuvien ja ikääntyneiden paloturvallisuudesta tulee yhteiskunnassamme huolehtia nykyistä paremmin.

Alustavien tietojen mukaan palokuolemaan johtaneiden tulipalojen merkittävin syttymissyy on tupakointi. Koska syttymissyyn arviointi on suuressa osassa tapauksista kesken, ei tarkempia tietoja syistä ole vielä käytettävissä.

Suomessa asumisen paloturvallisuutta on pyritty viime vuosina parantamaan kieltämällä muiden kuin itsestään sammuvien savukkeiden myynti ja asentamalla uusiin taloihin sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet. Palvelutalojen ja hoitolaitosten varustamista automaattisilla sammutuslaitteistoilla on edistetty, mutta tavallisessa asumisessa sprinklaus on vielä harvinaista. Säädöksillä velvoitetaan kotikäyntejä tekeviä, paloturvallisuuden riskiryhmien kanssa työskenteleviä ilmoittamaan turvallisuusriskeistä pelastustoimelle.

Lisätietoja:

http://www.spek.fi/Suomeksi/Media/Palokuolematilastot

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.