Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään 15. tammikuuta antanut Suomea koskevan tuomion, jonka mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa turvattua oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta oli loukattu.

Kaksi tuomaria seitsemästä liitti tuomioon osittain eriävän mielipiteensä. Tapauksessa oli kyse isyyslain voimaanpanoasetuksen kanneaikaa koskevasta siviilioikeudenkäynnistä.

Isyyslain voimaanpanosta annetun lain mukaan isyyden vahvistamiskanne olisi tullut panna vireille viiden vuoden kuluessa isyyslain voimaantulosta 1.10.1976 eli viimeistään 1.10.1981.

Ennen isyyslain voimaantuloa syntynyt valittaja oli nostanut isyyden vahvistamista koskevan kanteen sen jälkeen, kun säädetty viiden vuoden määräaika oli umpeutunut. EIT päätyi siihen, että isyyden vahvistamiskanteelle asetettu tiukka määräaika ja erityisesti kansallisten tuomioistuinten velvollisuus toimia sen puitteissa ilman mahdollisuutta suorittaa punnintaa eri intressien välillä, heikentää 8 artiklassa turvatun oikeuden ydinsisältöä. EIT totesi, ettei eri intressien välinen kohtuullinen tasapaino ollut toteutunut.

Viitaten edellä jo toteamaansa 8 artiklan rikkomukseen EIT ei katsonut tarpeelliseksi tutkia valitusta 14 artiklan (syrjinnän kielto) loukkauksesta tarkasteltuna yhdessä 8 artiklan kanssa.

EIT jätti tutkittavaksi ottamatta valituksen 6 artiklan (oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin) loukkauksesta. EIT määräsi valtion korvaamaan valittajalle 6 000 euroa korvauksena aineettomasta vahingosta sekä 5 000 euroa oikeudenkäyntikuluista.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.