Ympäristöministeriö on asettanut kaivosten ympäristöturvallisuutta käsittelevän viranomaistyöryhmän. Ryhmän tehtävänä on analysoida viranomaisten tehtäviä, toimivaltaa, ohjauskeinoja ja yhteistyötä, jotta kaivosten ympäristövahingot voitaisiin ehkäistä. Ryhmä tekee kehittämisehdotuksia sekä tarvittaessa esityksiä lainsäädännön muuttamiseksi.

Eri viranomaistahoista koostuvan työryhmän puheenjohtajana toimii ympäristönsuojeluosaston ylijohtaja Tuula Varis ympäristöministeriöstä. Ryhmän toimikausi päättyy vuoden 2013 lopussa. Väliraportti työn etenemisestä saadaan kesäkuun puolessa välissä. Ryhmä kuulee työn aikana keskeisiä sidosryhmiä ja toimijoita.

Kaivosten stressitestejä suunnitellaan parhaillaan

Kaivosten stressitestien suunnittelu on käynnistetty eri ministeriöiden ja asiantuntijalaitosten kanssa käydyillä keskusteluilla. Testit toteutetaan omana kokonaisuutenaan, mutta viranomaistyöryhmä ottaa kantaa testien menetelmävalintaan ja toteutustapaan.

Stressitestien suunnitteluun osallistuvat ympäristöministeriön johdolla työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, SYKE, GTK, VTT sekä Tukes. Myös kaivannaisteollisuus otetaan mukaan suunnitteluun.

– Olen iloinen, että viranomaisyhteistyötä tehdään laajalla rintamalla ja suunnittelutyö on lähtenyt erinomaisen hyvin käyntiin. Laajalla yhteistyöllä voimme kehittää alalle ympäristön kannalta parempia käytäntöjä ja kannustaa parhaan mahdollisen tekniikan käyttöönottoon, sanoo ylijohtaja Varis.

Stressitestien avulla on tarkoitus tarkastella ja arvioida kaivostoimijoiden kykyä selviytyä poikkeuksellista kuormitusta aiheuttavista tilanteista. Näkökulmana ovat ympäristövahingot. Tarkastelussa ovat tilanteet, joissa vaikutukset ulottuisivat kaivosalueen ulkopuolelle.

Alustavien suunnitelmien mukaan testaus toteutettaisiin taustaselvitysten, kyselyyn perustuvan itsearvioinnin ja asiantuntijavalidoinnin avulla. Stressitestien kohteet tullaan valitsemaan tietyillä kriteereillä, kuten toiminnan laajuus, louhittava mineraali ja louhinta- ja rikastusmenetelmät. Stressitestien tuloksia voidaan hyödyntää myöhemmin myös suunnitteluvaiheessa oleviin kaivoksiin esimerkiksi hyviksi havaittuihin käytäntöihin ohjaamalla. Stressitestit valmistunevat syksyyn 2013 mennessä. Aikataulu tarkentuu myöhemmin.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.