Sisäministeriö on asettanut hankkeen, jonka tavoitteena on saattaa Suomen lainsäädäntö vastaamaan eräitä yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää koskevia, uudelleen laadittuja EU-säädöksiä. Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan viimeistään vuonna 2015.

Hankkeessa selvitetään, mitä muutostarpeita direktiivit ja asetukset aiheuttavat kansallisella tasolla. Hankkeessa valmistellaan myös tarvittavat, pääasiassa ulkomaalaislakia koskevat muutosehdotukset.

Hankkeen aluksi keväällä 2013 tehdään määritelmädirektiiviä koskeva selvitys. Määritelmädirektiivin lisäksi hankkeessa käsitellään turvapaikkamenettelydirektiiviä sekä vastuunmäärittämis- ja Eurodac-asetuksia.

Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän säädöskokonaisuuteen kuuluu myös uudelleen laadittu vastaanottodirektiivi, mutta sen täytäntöönpano toteutetaan eri hankkeessa, koska sen vaikutukset kohdistuvat pääasiassa vastaanottolakiin.

Taustaa lyhyesti

Määritelmädirektiivissä määritellään, ketkä voivat saada kansainvälistä suojelua EU-maissa. Siinä säädetään myös kansainvälistä suojelua saaville annettavista oikeuksista ja etuuksista. Direktiivi on annettu 13.12.2011 ja se on saatettava kansallisesti voimaan joulukuuhun 2013 mennessä.

Turvapaikkamenettelydirektiivissä säädetään kansainvälisen suojelun myöntämistä koskevista menettelyistä EU-maissa. Direktiivin sisällöstä ollaan pääsemässä EU-tasolla yhteisymmärrykseen. Direktiivin odotetaan tulevan virallisesti hyväksytyksi kevään 2013 aikana, jolloin se olisi saatettava kansallisesti voimaan kevään 2015 aikana.

Vastuunmäärittämisasetus (Dublin II) määrittää sen, minkä maan vastuulla on käsitellä jäsenvaltioiden alueella jätetty kansainvälistä suojelua koskeva hakemus. Asetuksen sisällöstä on päästy poliittiseen yhteisymmärrykseen EU-tasolla ja sen odotetaan tulevan virallisesti hyväksytyksi kevään 2013 aikana.

Eurodac-asetuksella onperustettu Eurodac-sormenjälkijärjestelmä, jonka päätarkoituksena on tehostaa vastuunmäärittämisasetuksen soveltamista. Asetuksen sisällöstä ollaan pääsemässä yhteisymmärrykseen ja sen odotetaan tulevan virallisesti hyväksytyksi kevään 2013 aikana.

Hankkeen toimikausi on ajalla 15.1.2013 – 31.5.2015.

Lisätietoja hankkeesta ja sen asetuspäätöksestä löydät sivulta: www.intermin.fi/lainvalmistelu/muut_lainvalmisteluhankkeet/yhteinen_eurooppalainen_turvapaikkajarjestelma

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.