Poliisin tietoon tulleen rikollisuuden määrä oli viime vuonna selvästi edellistä vuotta pienempi. Poliisiylijohtaja Mikko Paateron mukaan ennalta estävillä toimilla kyettiin vaikuttamaan erityisesti ajoneuvoihin kohdistuneeseen rikollisuuteen.

– Lähes kaikkien rikosnimikkeiden osalta kehitys oli samansuuntaista. Henkirikoksia oli vähemmän kuin kertaakaan 30 vuoteen. Hälytystehtävien määrä väheni noin 11 prosenttia. Keskimääräiset toimintavalmiusajat parantuivat, Paatero sanoo.

Vuonna 2012 poliisin tietoon tuli kaikkiaan noin 845 000 rikosta. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä oli runsaat 11 % matalampi.

– Erityisen voimakkaasti asiaan vaikutti liikenteeseen liittyvien rikosten ja rikkomusten määrän lasku. Liikennerikkomuksia poliisin tietoon tuli vuonna 2012 yli 60 000 kappaletta ja liikennerikoksia yli 15 000 kappaletta vähemmän. Prosentuaalisesti laskua oli 15 ja 10 prosenttia, Paatero kertoo.
Rikoslakirikosten määrä väheni runsaalla kahdeksalla prosentilla vuoteen 2011 verrattuna. Liikennerikoksilla vähennettyjen rikoslakirikosten määrä väheni lähes saman verran.

Omaisuusrikokset vähenivät, petokset lisääntyivät

Omaisuusrikoksia poliisin tietoon tuli vuonna viime vuonna 9 % edellistä vuotta vähemmän, erityisesti vapaa-ajan asuntoihin ja liikkeisiin kohdistuneiden rikosten määrä oli selvästi laskenut.

Moottoriajoneuvoihin kohdistuneiden rikosten määrä suorastaan romahti: vuonna 2012 poliisin tietoon tuli 6 900 käyttövarkautta, kun vuotta aiemmin määrä oli 9 500 (-27,5 %) ja 9 800 automurtoa määrän oltua vuonna 2011 12 800 (-24 %). Asuntomurtojen osalta vuonna 2010 alkanut hienoinen lasku jatkui myös vuonna 2012 (-0,6 %).

– Merkillepantavaa vuodelle 2012 oli petosrikollisuuden voimakas kasvu, viitisentoista prosenttia, kun lähes kaikkien muiden rikosnimikkeiden osalta määrä on laskenut selvästi, Paatero arvioi.

Pahoinpitelyt vähenivät, henkirikosten yritykset lisääntyivät

Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä väheni kokonaisuudessaan vuonna 2012 noin 6 % vuoteen 2011 verrattuna. Pahoinpitelyrikollisuuden osalta kehitys oli samankaltainen.

Erityisen voimakkaasti ovat vähentyneet yleisellä paikalla tapahtuneet pahoinpitelyt (-11 %), näistä erityisesti liikekeskuksissa tapahtuneet. Ravintoloissa tapahtuneeksi kirjattiin 5 % vuotta 2011 vähemmän pahoinpitelyjä. Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyrikosten määrä laski vain hieman edellisvuodesta.

Sen sijaan henkirikoksia ja niiden yrityksiä poliisin tietoon tuli noin 6 % vuotta 2011 enemmän (+26 kpl). Pelkästään toteutuneita henkirikoksia tarkasteltaessa määrä oli 24 kappaletta vuotta 2011 pienempi (-20,7 %).

– Huomioitavaa on, että toteutuneiden henkirikosten määrä oli alle 100 kappaletta ensimmäisen kerran vähintään 30 vuoteen. Rasistisiksi luokiteltujen rikosten määrä jäi vuonna 2012 lähes 40 prosenttia vuotta 2011 pienemmäksi, Paatero kertoo.

Kaikkien huumausainerikosten määrä väheni noin 1 400 kappaleella (-7,4 %). Törkeitä huumausainerikoksia tuli poliisin tietoon myös selvästi vähemmän (-8 %).

Talousrikosten määrä kasvoi hiukan, takaisin saadun rikoshyödyn määrä kasvoi

Valtioneuvoston käynnistämän harmaan talouden ja talousrikostorjunnan tehostamisohjelman vaikutus näkyi Mikko Paateron mukaan kentällä selvästi.

– Poliisi käytti harmaan talouden ja talousrikosten torjuntaan noin 50 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisenä vuonna. Harmaan talouden toimijoita paljastettiin esimeriksi ranskaan liikenteen valvontaiskujen yhteydessä., Paatero sanoo.

Vuonna 2012 toteutettiin aiempia laajempi liiketoimintakiellon valvontakampanja. Lisäksi poliisi osallistui Aluehallintoviraston toteuttamiin tilaajavastuutarkastuksiin.

Vuonna 2012 poliisille ilmoitettiin 3 % enemmän talousrikoksia kuin edellisenä vuonna (+ 44 kpl). Päätettyjä talousrikoskokonaisuuksia oli 22 kappaletta enemmän kuin vuonna 2011.
Avoinna olevien talousrikosten määrä laski selvästi painuen alle 2 000 kappaleen ensi kertaa sitten vuoden 2008.

Rikoksella saatua hyötyä saatiin haltuun selvästi edellisvuotta enemmän (+8,3 %). Huumausainerikollisuudesta haltuun saadun omaisuuden määrä puolittui edellisestä vuodesta, muusta rikollisuudesta takaisin saadun rikoshyödyn määrä sen sijaan kasvoi merkittävästi (+ 74 %).
Järjestäytyneeksi rikollisuudeksi luokiteltuja rikoskokonaisuuksia poliisille ilmoitettiin 4,5 % vuotta 2011 enemmän.

Poliisi selvitti noin 79 prosenttia poliisin tietoon tulleista rikoksista

Mikko Paateron mukaan rikosten selvitysasteet pysyivät jokseenkin edellisvuoden tasolla lukuun ottamatta väkivaltarikosten selvästi kohentunutta lukemaa. Vuonna 2012 poliisi selvitti noin 79 % kaikista tietoon tulleista rikoksista.

Poliisin palvelukykyä arvioitaessa yleisesti käytetty kokonaisuus on rikoslakirikokset vähennettynä liikennerikoksilla. Perusteena tälle on se, että liikennerikokset ovat pääsääntöisesti selviä jo valmiiksi. Rikoslakirikoksista (liikennerikokset eivät mukana) selvitettiin viime vuonna 50,6 %, kun luku vuonna 2011 oli 49,7 %. Henkeen ja terveyteen kohdistuneista rikoksista selvitettiin 79,2
Nopeuksien automaattivalvonnan seuraamusten määrä laski huomattavasti. Kun vuonna 2011 määrä oli runsaat puoli miljoonaa kappaletta, laski se viime vuonna 16 % noin 434 000 kappaleeseen.

Poliisilla noin miljoona tehtävää

Poliisille tuli vuonna 2012 noin miljoona tehtävää. Edellisvuoteen verrattuna määrä väheni 68 500 tehtävällä, joka vastaa runsasta kuutta prosenttia.

Hälytystehtävien määrä väheni noin 11 prosentilla runsaaseen 750 000 kappaleeseen.

– Lasku selittyy suurelta osin muihin kuin liikenneonnettomuuksiin liittyvien sekä niin sanottujen erityistehtävien kuten kuljetustehtävien, henkilöhakujen ja eläintehtävien määrän voimakkaalla vähenemisellä, Paatero sanoo.

A-luokan tehtävien (kiireellisimpien hälytystehtävien) määrä laski myös lähes 10 %.
Pahoinpitelyrikollisuuden väheneminen näkyi myös hälytystehtävien määrässä. Poliisi vastaanotti vuonna 2012 lähes 3 000 pahoinpitelytehtävää vähemmän kuin vuotta aiemmin.

erheväkivaltatehtävien määrä sen sijaan kasvoi voimakkaasti. Perheväkivallaksi luokiteltujen rikosilmoitusten määrässä kasvu ei kuitenkaan näy, koska niiden määrä oli vuonna 2012 runsaat 5 % edellisvuotta pienempi.

Poliisin toimintavalmius parani
Hälytystehtävien toimintavalmius koheni hieman kaikkien hälytystehtävien osalta edellisvuoteen verrattuna.

– Kiireellisimmissä A-luokan hälytystehtävissä toimintavalmius kohentui selvästi enemmän. Merkittävin tekijä parantuneeseen toimintavalmiuteen liittyi hengen ja terveyden suojaamiseen liittyviin tehtäviin, Paatero sanoo.

A – kiireellisyysluokan hälytystehtävissä poliisi oli tapahtumapaikalla keskimäärin runsaassa 9,2 minuutissa ja kaikissa hälytystehtävissä 16,7 minuutissa.

Ampuma-aseisiin liittyvien lupa-asioiden määrä väheni, matkustusasiakirjojen jatkoi kasvuaan

Poliisin käsittelemien lupa-asioiden määrä kasvoi viime vuonna lähes 12 %. Lupa-asioiden kokonaismäärä oli yli 1,3 miljoonaa. Volyymi on kasvanut 20 % vuoteen 2010 verrattuna.
Eniten kasvoivat passien ja henkilökorttien määrät. Passiasioita käsiteltiin noin 640 000 kappaletta, mikä oli yli 135 000 kappaletta enemmän edellisenä vuotena.

Henkilökortteja myönnettiin 118 000 kappaletta. Kysyntä lisääntyi edellisvuoteen nähden passien osalta yli 26 % ja henkilökorttien osalta yli 11 %. Vuoteen 2010 verrattuna matkustusasiakirjojen volyymi on kasvanut 40 %. On ennakoitavissa, että volyymi tasoittunee vuoden 2012 tasolle.

Ulkomaalaislupa-asioissa kasvu oli maltillisempaa: kysyntä kasvoi yli 8 % eli 71 480 kappaleeseen.
Poliisi käsitteli liikenteeseen liittyviä lupa-asioita noin 360 000 kappaletta, joka oli vajaa 4 000 vähemmän kuin vuonna 2011. Ajo-oikeustoimenpiteitä (esimerkiksi ajokieltoja ja lääkäritodistuksen esittämismääräyksiä) poliisi teki yli 67 000 kappaletta.

Aselupien myöntömäärä väheni edellisvuoteen nähden 12 prosenttia asettuen 59 048 kappaleeseen. Aselupien peruutuksia ja varotuksia tehtiin koko maassa yhteensä 2 966 kappaletta.

Liitteet
Poliisille ilmoitetut rikokset ja tehtävät 2012.pdf
Lupatilasto vuosi 2012.pdf

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.