Ympäristöministeriö pyytää mielipiteitä soidensuojelun täydennysohjelman valmisteluun liittyvästä aineistosta. Näkemyksiä voi esittää ohjelman lähtökohdista, tavoitteista ja työsuunnitelmasta ohjelman ja sitä koskevan ympäristöarvioinnin valmisteluun.

Mahdollisuudesta esittää mielipiteitä kerrotaan myös lehti-ilmoituksilla, ympäristöhallinnon verkkosivuilla sekä viranomaisten ilmoitustauluilla. Valmistelusta tullaan myöhemmin järjestämään myös yleisötilaisuuksia.

Ohjelmaa valmistelee ympäristöministeriön asettama työryhmä, ja ohjelmaehdotuksen tulisi valmistua vuoden 2014 aikana. Ohjelman teko on kirjattu hallitusohjelmaan sekä valtioneuvoston periaatepäätökseen soiden ja turvemaiden kestävästä käytöstä ja suojelusta.

Tavoitteena suomalaisen suoluonnon turvaaminen

Tavoitteena on turvata ainutlaatuista suomalaista suoluontoa täydentämällä nykyistä suojeltujen soiden verkostoa. Ohjelmaa valmistellaan koko maahan lukuun ottamatta Tunturi- ja Metsä-Lappia sekä Peräpohjolan aapasuo-vyöhykkeen pohjoisosaa. Alueet valitaan luonnontieteellisin perustein ja arvioidaan valtakunnallisessa mittakaavassa.

Lopulliset kriteerit alueiden valinnalle valmistuvat tausta-aineiston käsittelyn ja vertailun myötä. Tarvittaessa tehdään maastokäyntejä, joista tiedotetaan maanomistajille aina etukäteen. Valmistelun alueellisesta etenemisestä sovitaan kevään aikana.

Yksityinen maanomistaja voi myydä ohjelmaan hyväksytyn maa-alueensa valtiolle käypään hintaan tai rauhoittaa sen yksityisenä luonnonsuojelualueena korvausta vastaan. Mahdollisuudet alueen virkistyskäyttöön säilyvät molemmissa tapauksissa pääosin ennallaan. Yksityismaalla oikeus määrätä metsästyksestä säilyy maanomistajalla. Valtion maalle perustettavan luonnonsuojelualueen metsästyksestä säädetään tarkemmin luonnonsuojelulaissa.

Osallistu myös verkkokeskusteluun

Virallisen valmisteluaineiston kommentoinnin lisäksi ympäristöministeriö toivoo otakantaa.fi-verkkopalvelun kautta näkemyksiä ja uusia ideoita suoluonnon turvaamisesta ja virkistyskäytön kehittämisestä. Keskusteluun voi osallistua osoitteessa www.otakantaa.fi aina 13.2.2013 saakka.

Mielipiteet soidensuojelun täydennysohjelman valmistelun asiakirja-aineistosta tulee lähettää ympäristöministeriön kirjaamoon 1.3.2013 mennessä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.