Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) vastustaa Kainuun ELY-keskuksen päätöstä siirtää kalatalousasioiden päätöksenteko pois kalatalouden ammattilaisilta ja lopettaa kalatalouspäällikön virka. SVK pelkää yleisen kalatalousedun valvonnan loppuvan muistakin ELY-keskuksista.

Elinvoimaiset kala- ja rapukannat ovat olennainen osa Suomen vesiluontoa. Kalataloushallinnolle keskeistä on niiden ylläpito, lisääminen ja hyödyntäminen kestävästi. Kalataloushallinnon päätökset vaikuttavat kalakantojen ja kalavesien säilymiseen monipuolisina, kalastettavina ja terveellisinä. Päätöksillä suojellaan ja ennallistetaan vesiä, jotta niistä hyödyttäisiin myös tulevaisuudessa.
Suomen 1,7 miljoonaa vapaa-kalastajaa muodostaa suuren vesiympäristöä seuraavan ja vesiensuojelusta kiinnostuneen harrastajakunnan. Myös suuri yleisö näkee ja kokee vesien tilan paitsi leväkukinnoista  ja veden sameudesta  myös kalakannoista ja saaliiden muutoksista.

SVK pelkää, että ilman omaa johtajaa kala-asiat joutuvat ELY-keskuksessa sellaisten elinkeinotoimintojen alle, jotka ovat ristiriidassa sen kanssa. Ristiriitoja voi olla esimerkiksi maatalouden ja teollisuuden päästöissä, vesivoimassa ja kaivoshankkeissa. Kala-asiat liittyvät kiinteästi myös Suomen vesilain ja EU-direktiivien toimeenpanoon. Tällaisissa asioissa tarvitaan kalatalouspäällikköä, jolla on riittävä itsenäinen päätös- ja esimiesvalta. SVK haluaa löytää kaikki tarvitsemansa kalatalouspalvelut samasta ELY-keskuksen toimintayksiköstä, jolla on asiantuntemus ja riittävät valtuudet toimia kalatalouden parhaaksi.

Kalastuksen toimintaedellytysten ja kalakantojen turvaaminen on nähty tärkeäksi myös  hallitusohjelmassa, joka sisältää lukuisia kalataloutta koskevia linjauksia, joihin valtionhallinto voi vaikuttaa.

SVK:n mielestä Kainuun päätös on vaarallinen ennakkotapaus. Kalatalousviranomaisen ydintehtäviin kuuluva yleisen kalatalousedun valvonta erilaisissa vesiympäristöön kohdistuvissa hankkeissa on hoidettava riippumattomasti. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö toivoo, että Kainuun ELY –keskuksen asiassa tekemä päätös käsitellään uudelleen.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 600 seurassa toimii yhteensä noin 50 000 kalastuksen harrastajaa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.