Terveydenhuollon valvonta-asioiden määrä kasvoi taas – määrää voitaisiin vähentää parantamalla työnantajan omaa valvontaa

Terveydenhuollon valvonta-asioiden määrä jatkoi edellisvuosien tapaan kasvuaan Valvirassa viime vuonna. Viraston käsiteltäväksi otettiin 1247 (1123) uutta terveydenhuollon valvonta-asiaa ja ratkaistiin 1237 (937) asiaa. Keskeneräisiä asioita oli vuodenvaihteessa 994 (984). Edellisen vuoden luvut ovat suluissa.

Vireille tulleiden kantelujen määrä väheni edellisestä vuodesta 48 kantelulla, mutta muita valvonta-asioita tuli vireille 193 enemmän kuin vuonna 2011. Lisäys on merkittävä. Muut valvonta-asiat ovat pääosin terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnasta tehtyjä ilmoituksia, joita varsinkin työnantajat tekivät entistä enemmän.

Kantelujen ja ilmoitusten lisäksi Valviraan tuli viime vuonna 174 (195) valvonta-asioihin liittyvää lausuntopyyntöä, joiden perusteella selvitettiin potilaiden hoidon asianmukaisuutta.

Keskeneräisten asioiden määrä kasvoi, vaikka asioita pystyttiin, mm. työprosesseja parantamalla ja asiaruuhkan purkuun palkatun lisähenkilöstön voimin, ratkaisemaan enemmän kuin edellisenä vuonna. Lähes 200 valvontailmoituksen lisäys merkitsee kuitenkin suurta työmäärän kasvua Valvirassa, sillä ilmoituksella vireille tulevat asiat ovat usein ns. raskaan valvonnan asioita, joista seuraa usein ammattioikeuksien rajoittaminen tai poistaminen. Viime vuonna tehtiin 95 (89) päätöstä poistaa oikeudet terveydenhuollon ammattihenkilöltä, oikeuden rajoittamista koskevia päätöksiä tehtiin 45 (26) ja kirjallisen varoituksen sai näiden lisäksi 12 (16) ammattihenkilöä. Edellisen vuoden luvut ovat suluissa.

Useimmin puututtiin hoitohenkilöstön ja lääkärien ammattioikeuksiin. Rajoittamispäätöksistä 12 koski hoitohenkilökuntaan kuuluvia ja 28 lääkäreitä. Oikeuksien poistopäätöksistä hoitohenkilökuntaan kuuluvia koski 63 päätöstä ja lääkäreitä 18.

Käsittelyjärjestys määräytyy riskinarvion perusteella

Valvira käsittelee vireille tulleet asiat riskinarvion perusteella kiireellisyysjärjestyksessä. Ilmoituksilla vireille tulleet asiat ovat usein niitä, joissa potilasturvallisuus vaarantuu selvästi, ellei ammattihenkilön toimintaan puututa nopeasti. Tässä tilanteessa kantelut, joissa potilasturvallisuusriski harvoin on yhtä suuri kuin ilmoituksilla vireille tulleissa asioissa, joutuvat odottamaan käsittelyä jopa parikin vuotta. Terveydenhuollon kantelut tutkitaan ensisijaisesti aluehallintovirastoissa. Valvirassa tutkitaan periaatteellisesti tärkeät ja laaja-alaiset asiat sekä ne, joissa kantelija epäilee potilaan menehtymisen olleen yhteydessä hoitovirheeseen.

 

Työntekijöiden päihderiippuvuuksiin puututtava ajoissa työpaikoilla

Ilmoitusmäärän kasvu kertoo lähinnä siitä, että omavalvonta työpaikoilla on parantunut. Työnantajat ilmoittavat entistä herkemmin sellaisista työntekijöistä, jotka aiheuttavat riskin potilasturvallisuudelle. Näissä tapauksissa työntekijä kärsii usein päihde-, huume- ja/tai lääkeriippuvuudesta, eikä potilasturvallisuutta ole kyetty varmistamaan työnantajan ja työterveyshuollon omin keinoin.

Omavalvonta on parantunut, mutta se ei ole vielä riittävää. Tavoitteena on, että ongelmat hoidettaisiin nykyistä paljon useammin työpaikoilla, eikä niitä tarvitsisi tuoda valvovan viranomaisen ratkaistaviksi. Valvira on muistuttanut työnantajia siitä, että ongelmiin pitää puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin on vielä mahdollista työnantajan ja työterveyshuollon keinoin auttaa työntekijää.

Valviraa huolestuttaa myös se, että ammattioikeuksia on jouduttu rajoittamaan tai poistamaan yhä nuoremmilta. Näin on jouduttu tekemään jopa vuoden tai parin kuluttua valmistumisesta. Työntekijä on esimerkiksi varastanut lääkkeitä, jolloin hänen oma riippuvuutensa on tullut ilmi. Näissä tapauksissa henkilöllä on usein ollut päihde-, huume- tai lääkeongelmia jo opiskeluaikana tai sitäkin aikaisemmin. Olisi tärkeää, että ongelmaan voitaisiin puuttua jo silloin, kun henkilö pyrkii opiskelemaan ja viimeistään opiskeluterveydenhuollossa.

 

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden kokonaismäärään ja potilaskontaktien määrään nähden ammattioikeuksiin joudutaan puuttumaan harvoin. Kysymys on kuitenkin selvästä potilasturvallisuusriskistä. Valvira on neuvotellut sosiaali- ja terveysministeriön sekä terveydenhuollon ammattijärjestöjen kanssa keinoista vähentää terveydenhuollon ammattihenkilöiden päihde-, huume- ja lääkeriippuvuutta. Neuvotteluja jatketaan vielä.

Valvira on esittänyt, että ensisijainen tapa selvittää ja ratkaista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskevat valitukset, olisi muistutuksen tekeminen siihen toimintayksikköön, jossa potilasta tai sosiaalihuollon asiakasta on hoidettu. Aluehallintovirastolle tai Valviralle voisi tehdä kantelun vasta, jos asia ei ratkea muistutuksen avulla. Näin ongelmiin voitaisiin puuttua heti niiden ilmetessä, ja epäkohdat voitaisiin korjata jopa hoidon tai hoivan vielä jatkuessa. Myös potilaan tai asiakkaan kohtelua koskevat moitteet voitaisiin tällöin selvittää nykyistä paremmin.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi