“Työterveyshuollon rooli terveydenhuollon toimijana on Suomessa suuri. Työterveyshuollon, työnantajan ja työntekijän saumaton yhteistyö on välttämätöntä työurien pidentämiseksi” totesi sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko puhuessaan tänään Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen Tammiseminaarissa Helsingissä.

Risikko muistutti, että viime vuoden kesäkuussa voimaan tulleen työterveyshuoltolain muutoksen tarkoituksena on ehkäistä työkyvyttömyyden pitkittymistä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyöllä.

Työnantajan on ilmoitettava työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään siinä vaiheessa, kun poissaolo on jatkunut kuukauden.

“Kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 arkipäivältä, työterveyshuollon on arvioitava työntekijän jäljellä oleva työkyky ja työnantajan selvitettävä yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä ja mahdollisuudet työn muuttamiseksi sellaiseksi, että työntekijä kykenee työskentelemään.”

“Tämän menettelyn tarkoituksena on tukea työkyvyn palautumista ja helpottaa työntekijän paluuta työhön sairauspoissaolon jälkeen. Muutos vahvistaa työterveyshuollon tehtävää työkyvyn edistämisessä, seurannassa ja tukemisessa” sanoi ministeri Risikko.

“Vuoden 2011 alussa sairausvakuutuslakia muutettiin siten, että työnantaja saa 60 prosentin korvauksen työterveyshuollon ehkäisevästä toiminnasta, jos työpaikalla on yhteistyössä työntekijöiden kanssa sovittu malli työkyvyn edistämisestä, seurannasta ja varhaisesta tuesta. Jo tässä yhteydessä työterveyshuollolle annettiin koordinointitehtävä, joka edellyttää saumatonta yhteistyötä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, kuntoutuksen ja sosiaalivakuutuksen kanssa.”

Myös terveydenhuoltolaki edellyttää, että kunnat laativat terveydenhuollon järjestämissuunnitelman, jossa otetaan huomioon perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lisäksi myös työterveyshuolto.

“Terveydenhuollossa pitää saada tieto kulkemaan nykyistä paremmin eri toimijoiden välillä” kiteytti Risikko.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.